Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Karóval törte be a sértett koponyáját – vádemelés emberölés kísérlete miatt – fotókkal

A haj­na­li szó­vál­tás és dula­ko­dás ember­ölé­si kísér­let­té fajult, a Fővá­ro­si Főügyész­ség egy férfi ellen élet elle­ni bűn­cse­lek­mény, társa ellen cso­por­tos garáz­da­ság miatt emelt vádat.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak, egy 28 éves férfi és egy 36 éves nő 2017. júli­us 30-án, a haj­na­li órák­ban a VI. kerü­let Nyu­ga­ti téren egy tár­sa­ság­ban ita­loz­tak. Ebben az idő­ben egy másik tár­sa­ság is a téren szó­ra­ko­zott, és a két tár­sa­ság között szó­vál­tás ala­kult ki. Ezt köve­tő­en a férfi és női társa egy­mást fel­vált­va és egy­idő­ben is több­ször dula­kod­ni, lök­dö­sőd­ni kezd­tek a másik tár­sa­ság tagjaival.

A két tár­sa­ság idő­vel eltá­vo­lo­dott egy­más­tól, azon­ban a 28 éves férfi a téren tele­pí­tett növé­nyek mel­lől fel­ka­pott egy több mint két méter hosszú faka­rót, azt a föld­re ütve eltör­te és a másik tár­sa­ság egyik férfi tag­já­ra támadt. A férfi vád­lott olyan erő­vel súj­tott a sér­tett fejé­re, hogy az esz­mé­le­tét veszt­ve a föld­re zuhant. Az ütés követ­kez­té­ben a karó­ból letört egy továb­bi darab, és a sér­tett élet­ve­szé­lyes kopo­nya­tö­rést szenvedett.

A továb­bi bán­tal­ma­zást csak az aka­dá­lyoz­ta meg, hogy a fér­fit egyik isme­rő­se lefog­ta. A bán­tal­ma­zó ezután elhagy­ta a hely­színt, a rend­őr­ség pár napon belül elfogta.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a férfi ellen ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, női tár­sá­val szem­ben cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Törvényszékre.

Az ember­ölés bűn­tet­tét a tör­vény öt évtől tizen­öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li bün­tet­ni, amely a cse­lek­mény kísér­le­té­re is irányadó.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a másik tár­sa­ság egyik dula­ko­dó tag­já­val szem­ben az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény adta lehe­tő­ség­ként fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tést alkalmazott.

A hely­szí­nen készült fel­vé­te­lek az aláb­bi­ak­ban tekint­he­tők meg: