Főoldal » Hírek » Kegyetlenül megölték lakótársukat, hosszabb ideig kell fegyházban maradniuk - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta két férfi bün­te­té­sé­nek a súlyo­sí­tá­sát, akik kegyet­le­nül meg­öl­ték a lakó­tár­su­kat.

A jog­erős íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a három férfi együtt lakott az egyik táma­dó komá­ro­mi ott­ho­ná­ban. Lezül­lött, mun­ka­ke­rü­lő, ita­lo­zó élet­mó­dot foly­tat­tak, kére­ge­tés­ből éltek.

2020. júni­us 17-én, éjsza­ka együtt ita­loz­tak, mely­nek során szó­vál­tás­ba keve­red­tek. A lakás tulaj­do­no­sa már alud­ni akart, és kérte a sér­tet­tet, hogy hal­kít­sa le a zenét. A férfi ennek nem tett ele­get, sőt fenye­ge­tő kije­len­té­se­ket tett felé­je. Emi­att lakó­tár­sai dühö­sek let­tek, test­szer­te, közepes-nagy erő­vel, ököl­lel ütni, majd a föld­re kerü­lé­sét köve­tő­en, rug­dos­ni kezd­ték. Az egyik táma­dó a kezé­re lánc­fű­rész­lán­cot tekert, azzal is ütöt­te áldo­za­tu­kat.

A bán­tal­ma­zás befe­je­zé­sét köve­tő­en a sér­tet­tet lefek­tet­ték egy föl­dön lévő autós­ülés­re és egy sző­nyeg­gel beta­kar­ták. A verés követ­kez­té­ben a sér­tett­nek szá­mos sérü­lé­se kelet­ke­zett, és még aznap éjsza­ka meg­halt. Éle­té­nek meg­men­té­sé­re azon­nal érke­ző, szak­sze­rű segít­ség mel­lett kínál­ko­zott volna elmé­le­ti esély. A lakás tulaj­do­no­sa csak har­mad­nap reg­gel hívott men­tő­ket.  

A Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a két fér­fit társ­tet­tes­ként, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés­re, 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a sza­bad­ság­vesz­tés­ből leg­ko­ráb­ban 25 év eltel­té­vel bocsát­ha­tók fel­té­te­les sza­bad­ság­ra.

Az íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tás, a fér­fi­ak és védő­ik fel­men­tés, elté­rő minő­sí­tés, eny­hí­tés érde­ké­ben fel­leb­bez­tek.

A Győri Íté­lő­táb­la 2023. már­ci­us 13-án kihir­de­tett hatá­ro­za­ta meg­egye­zett a Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val, azaz a fel­té­te­les sza­bad­ság leg­ko­ráb­bi idő­pont­ját 30-30 évben hatá­roz­ta meg.