Főoldal » Archív » Kertészeti szakboltot üzemeltetett és marihuánát termesztett – vádemelés – FÉNYKÉPPEL és VIDEÓVAL

A férfi, aki­nek a cége bel­té­ri ker­té­sze­ti fel­sze­re­lést for­gal­ma­zott, egy hét­vé­gi ház­ban ala­kí­tot­ta ki az indiai-kender ültet­vényt; a Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt vele szemben.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 37 éves férfi egy bel­té­ri kertész-felszereléseket – öntö­ző, vilá­gí­tó, szel­lőz­te­tő és egyéb beren­de­zé­se­ket – for­gal­ma­zó céget vezetett.

A férfi a III. kerü­let, Vadász­les utcá­ban lévő ház pin­ce­he­lyi­sé­gét indi­ai ken­der nagy­üze­mi ter­mesz­té­sé­re alkal­mas, pro­fesszi­o­ná­li­san fel­sze­relt ültet­vénnyé ala­kí­tot­ta át. A vád­lott a kábítószer-növényekről, kannabisz-tartalmú kábí­tó­sze­re­ket, így mari­hu­á­nát és hasis­gyan­tát taka­rí­tott be és állí­tott elő, ame­lyet eladás­ra szánt. A férfi a ház egy másik helyi­sé­gé­ben maga végez­te a szá­rí­tást és cso­ma­go­lást is.

A vád­lott 2018. már­ci­us 14-én, a dél­előt­ti órá­ban háti­zsák­já­ba, vala­mint a cipő­jé­be rejt­ve mari­hu­á­nát vitt ki a ház­ból, ami­kor az ott egyéb okból meg­je­le­nő rend­őrök intéz­ked­tek vele szem­ben.  Az ingat­la­non ezt köve­tő­en a nyo­mo­zó ható­ság kuta­tás tar­tott. A rend­őr­ség meg­ta­lál­ta és lefog­lal­ta a vád­lott által léte­sí­tett indiaikender-ültetvényt, és a növé­nyek ápo­lá­sát biz­to­sí­tó, vala­mint a szá­rí­tás­ra és a kész kábí­tó­szer ada­go­lá­sá­ra szol­gá­ló, spe­ci­á­lis fel­sze­re­lé­se­ket. Emel­lett a férfi lakó­he­lyén továb­bi kábí­tó­szert találtak.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a férfi ellen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re. A vád sze­rin­ti bűn­cse­lek­ményt a tör­vény akár élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li büntetni.

A vád­lott bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll.

Az ültet­vény­ről a kuta­tás során készült fotók és vide­ó­fel­vé­tel az aláb­bi­ak­ban érhe­tők el:

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.