Főoldal » Archív » Késsel támadott meg turistákat egy budapesti férfi – vádemelés - VIDEÓVAL

A vád­lott két ame­ri­kai turis­tát sebe­sí­tett meg súlyo­san egy kés­sel azért, hogy a tőlük elvett pénzt meg­tart­sa. Nye­re­ség­vágy­ból, több embe­ren elkö­ve­tett ember­ölé­si kísér­let a vád vele szemben.

A vád­irat sze­rint a vád­lott - egy 26 éves buda­pes­ti férfi - 2016. szep­tem­ber 22-én, haj­nal­ban, a VI. kerü­let, Mozsár utcá­ban oda­lé­pett két, ame­ri­kai állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­hoz, akik egy szó­ra­ko­zó­hely­ről tar­tot­tak a szál­lo­dá­juk felé, ittas álla­pot­ban. A vád­lott meg­ál­lí­tot­ta a kül­föl­di fér­fi­a­kat, és kábí­tó­szert aján­lott fel nekik meg­vá­sár­lás­ra úgy, hogy való­já­ban nem volt nála til­tott szer, célja az volt, hogy a sér­tet­tek pén­zét meg­sze­rez­ze. Az egyik férfi elő­vett a zse­bé­ből körül­be­lül 50 dol­lárt, amit a vád­lott egy hir­te­len moz­du­lat­tal kika­pott a kezé­ből, majd futás­nak eredt.

A két férfi a pénz vissza­szer­zé­se érde­ké­ben a vád­lott után futott, akit utol is értek, majd a kabát­ját meg­ra­gad­va, az eltu­laj­do­ní­tott pénz vissza­adá­sát köve­tel­ték tőle. A vád­lott ekkor elő­vett egy kést, és azzal mind­két sér­tet­tet több­ször, több helyen (fej-, illet­ve nyak­tá­jé­kon, vala­mint mell­ka­son) meg­szúr­ta. A bán­tal­ma­zást köve­tő­en a vád­lott elme­ne­kült a hely­szín­ről. A sér­tet­tek elju­tot­tak a szál­lá­suk­ra, ahol a szál­lo­da recep­ció­sá­nak segít­sé­gé­vel men­tőt hívtak.

A bán­tal­ma­zás - a szú­rá­sok ere­jét, vala­mint a táma­dott test­tá­jé­ko­kat is figye­lem­be véve - mind­két sér­tett ese­té­ben reá­lis eséllyel okoz­ha­tott volna élet­ve­szé­lyes, vagy halá­los kime­ne­te­lű sérü­lést, annak elma­ra­dá­sa a vélet­len­nek volt köszönhető.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a vissza­eső elkö­ve­tő­nek minő­sü­lő fér­fit nye­re­ség­vágy­ból, több embe­ren elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­lé­nek felső hatá­ra 25 évig ter­je­dő fegyházbüntetés.

A nyo­mo­zást tel­je­sí­tő Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság által, a nyo­mo­zás koráb­bi sza­ka­szá­ban köz­zé­tett videó az aláb­bi lin­ken elérhető:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/csobankan-bujkalt-elfogtak-a-rendorok-videoval