Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Késsel támadt barátnőjére a szakmári kamasz- a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék letar­tóz­ta­tást fenn­tar­tó hatá­ro­za­tá­nak hely­ben­ha­gyá­sát annak a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő­nek az ügyé­ben, akit a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol.

A 17 éves elkö­ve­tő­vel szem­ben azért indult bün­te­tő­el­já­rás, mert szil­vesz­ter­kor ittas álla­pot­ban egy nagy­mé­re­tű kony­ha­kés­sel szó­vál­tást köve­tő­en, több alka­lom­mal pró­bál­ta felső tes­tén meg­szúr­ni barát­nő­jét, melyet az egyik hoz­zá­tar­to­zó­ja aka­dá­lyo­zott meg. Miu­tán a vád­lott kisza­ba­dí­tot­ta magát, ismé­tel­ten a sér­tett­re támadt. Előbb a nya­kát ragad­ta meg, majd több­ször, nagy erő­vel az olda­lá­ba rúgott. A ter­helt táma­dá­sá­nak édes­any­ja és annak élet­tár­sa vetett véget, akik érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get. A letar­tóz­ta­tás­ba került ter­helt beis­mer­te cse­lek­mé­nye elkövetését.

A vád­eme­lést köve­tő­en a tör­vény­szék fenn­tar­tot­ta a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát, aki ez ellen fel­leb­be­zést jelen­tett be.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség egyet­ér­tett az első­fo­kú bíró­ság indo­ka­i­val. Az elkö­ve­tés ide­jén fia­tal­ko­rú ter­helt vonat­ko­zá­sá­ban a bűn­cse­lek­mény külö­nös tár­gyi súlya, a vár­ha­tó bün­te­tés hosszabb tar­ta­ma és a bűn­is­mét­lés foko­zott veszé­lye foly­tán az eljá­rás cél­jai csak a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés­sel, a letar­tóz­ta­tás­sal biztosíthatók.

A kény­szer­in­téz­ke­dés tár­gyá­ban beje­len­tett fel­leb­be­zés­ről a másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt, míg a vád­lott bűnös­sé­gé­nek tisz­tá­zá­sa tekin­te­té­ben a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék foly­tat­ja a bizo­nyí­tá­si eljárást.