Főoldal » Hírek » Két elítélés után, harmadszor is ittasan ült volán mögé a Ladon balesetező férfi - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye - fotókkal

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség Bar­csi Kiren­delt­sé­ge ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a 46 éves bara­nyai fér­fi­val szem­ben, akit már több alka­lom­mal elítél­tek ittas veze­tés miatt.

A jár­mű­ve­ze­tés­től már koráb­ban eltil­tott vád­lott 2020 októ­be­ré­ben egy üveg vörös­bor elfo­gyasz­tá­sa után, Bara­nya megyei lakó­he­lyé­ről indul­va vezet­te ittas álla­pot­ban a sze­mély­gép­ko­csi­ját azzal a szán­dék­kal, hogy egy több mint 40 kilo­mé­ter­re lévő, Kapos­vár kör­nyé­ki falu­ba jus­son. Az ittas vád­lott azon­ban Lad köz­ség­be érve, az egyik kanyar­ban elvesz­tet­te az ural­mát autó­ja felett, és a víz­el­ve­ze­tő árok­ba hajtott.

A bal­eset hely­szí­nén a rend­őrök alko­hol­szon­dát alkal­maz­tak az árok­ba csú­szást sérü­lés nél­kül meg­úszó fér­fi­val szem­ben, mely alap­ján meg­ál­la­pít­ha­tó volt, hogy a vád­lott súlyo­san ittas álla­pot­ban vezet­te a gépkocsiját.

A vád­lott­nál nem ez volt az első ilyen eset, ugyan­is 2018. évben 500.000 Ft pénz­bün­te­tés­re és 1 év jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra, míg 2020. évben 750.000 Ft pénz­bün­te­tés­re és 3 év 6 hónap jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítél­te őt a bíróság.

A Bar­csi Járás­bí­ró­ság íté­le­té­ben az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek a fér­fit, aki­vel szem­ben 1 év 5 hónap fog­ház foko­za­tú – 2 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett – sza­bad­ság­vesz­tést és 6 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást sza­bott ki. Az íté­le­tet az ügyész­ség tudo­má­sul vette, míg a véde­lem eny­hí­té­sért fellebbezett.

A vád­lott az eset­tel kap­cso­lat­ban nem­csak a bal­ese­ti sérü­lést, hanem egy újabb bűn­cse­lek­mény miat­ti fele­lős­ség­re vonást is meg­úszott, mivel az álta­la elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény után, 2021. május 14-én lépett hatály­ba a Bün­te­tő Tör­vény­könyv azon szi­go­rí­tó ren­del­ke­zé­se, amely sze­rint bűn­cse­lek­ményt követ el az, aki a bün­te­tő­el­já­rás­ban kisza­bott jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás hatá­lya alatt jár­mű­vet vezet, ami akár három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel is büntethető.

Az árok­ba csú­szott gép­ko­csit rög­zí­tő fény­ké­pek a nyo­mo­zó ható­ság hely­szí­ni szem­lé­jén készültek.