Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Két lopás között mobiltelefont és alkoholt zsákmányolt a késes rabló

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás, vala­mint kifosz­tás és lopás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 29 éves szé­kely­ke­reszt­úri fér­fi­val szem­ben, aki tavaly szep­tem­ber 15-én este Kis­kun­fél­egy­há­zán két lopás között, a nyílt utcán kés­sel fenye­ge­tőz­ve két fia­tal nőtől mobil­te­le­font és alko­ho­los italt zsákmányolt.

 A 29 éves férfi 2018. szep­tem­ber 15-én este egy kis­kun­fél­egy­há­zi csa­lá­di házba bemá­szott, úgy, hogy az utcai ablak szú­nyog­há­ló­ját kivág­ta, és két lap­top­pal, egy pénz­tár­cá­val, a benne lévő sze­mé­lyes okmá­nyok­kal, bank­kár­tyák­kal és kész­pénz­zel együtt az abla­kon keresz­tül távo­zott. Eköz­ben az egyik lap­to­pot leej­tet­te, így az össze­tört és hasz­nál­ha­tat­lan­ná vált.

Néhány perc­cel ezután a férfi a nyílt utcán két arra járó fia­tal nő nyo­má­ba eredt, és utol­ér­ve őket egyi­kük felé két kést tart­va a nő kezé­ben lévő alko­ho­los italt köve­tel­te. Miu­tán a nő ennek ele­get tett, a férfi azzal fenye­ge­tő­zött, hogy szí­ven fogja szúr­ni, ha a sér­tett nem csó­kol­ja meg. Mind­eköz­ben a másik nő elő­vet­te a mobil­te­le­fon­ját és közöl­te, hogy rend­őrt hív, azon­ban a késes rabló az egyik kést a nő hasá­hoz tart­va kicsa­var­ta kezé­ből a 200 ezer forint érté­kű tele­font, és elsza­ladt a helyszínről.

A rab­lás után a férfi még vissza­ment abba a csa­lá­di házba, ahon­nan elő­ző­leg lap­to­po­kat lopott, és a ház udva­rá­ról egy kerék­párt is magá­val vitt.

Kide­rült, hogy néhány hét­tel koráb­ban, augusz­tus 21-én este egy ittas­sá­ga miatt padon alvó fér­fit mobil­te­le­fon­já­tól és pénz­tár­cá­já­tól fosz­tott meg. A sér­tett ira­ta­it később egy köze­li virág­tar­tó föld­jé­ben talál­ták meg, ahová a vád­lott elrejtette.

A vád­lot­tat az ügyész­ség két­rend­be­li fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás, továb­bá kifosz­tás és lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja - amely a bűn­hal­ma­zat miatt 5-15 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő- , és fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.