Főoldal » Hírek » Két nap alatt kilenc ittas vezetőt állított eredményesen bíróság elé a Szekszárdi Járási Ügyészség

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt nyolc fér­fit és egy nőt állí­tott a héten a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság elé, akik a tol­nai megye­szék­he­lyen és a kör­nye­ző tele­pü­lé­se­ken itta­san vezet­tek gépjárműveket.

Az ittas veze­tés az egyik leg­gya­ko­ribb, egy­ben a leg­több veszélyt is magá­ban hor­do­zó köz­le­ke­dé­si bűn­cse­lek­mény. Szá­mos halá­los, illet­ve súlyos sérü­lés­sel záró­dó bal­eset róha­tó az ittas veze­tők ter­hé­re. Az ügyész­ség emi­att kiemelt figyel­met for­dít az ittas jár­mű­ve­ze­tők gyors és haté­kony fele­lős­ség­re vonására.

 

A Szek­szár­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai már­ci­us­tól – külö­nös figye­lem­mel az ünne­pi idő­sza­kok­ra – foko­zot­tan és cél­zot­tan ellen­őr­zik a jár­mű­ve­ze­tő­ket Szek­szár­don és a kör­nye­ző településeken.

 

Ennek ered­mé­nye­kép­pen a Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség kilenc ittas veze­tőt állí­tott a bíró­ság elé, akik idén már­ci­us­ban, ápri­lis­ban és május­ban Szek­szár­don, Szál­kán és Tol­nán vet­tek részt ittas álla­pot­ban a köz­úti köz­le­ke­dés­ben. Közü­lük egy 52 éves, ittas veze­tés miatt koráb­ban már elítélt grá­bó­ci férfi sze­mé­lyi sérü­lés­sel nem járó bal­ese­tet is okozott.

A Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság gyor­sí­tott eljá­rás­ban az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en vala­mennyi vád­lott bűnös­sé­gét meg­ál­la­pí­tot­ta, és velük szem­ben – ittas­sá­guk mér­té­ké­től, elő­éle­tük­től és sze­mé­lyi körül­mé­nye­ik­től füg­gő­en – fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést, köz­ér­de­kű mun­kát vagy pénz­bün­te­tést sza­bott ki.

A járás­bí­ró­ság ezen túl­me­nő­en az ügyé­szi indít­vá­nyok­nak helyt adva vala­mennyi vád­lot­tat hatá­ro­zott idő­tar­tam­ra eltil­tot­ta a köz­úti jár­mű­vek veze­té­sé­től is.

A kihir­de­tett íté­le­te­ket a vád­lot­tak és védő­ik – egy kivé­tel­lel – tudo­má­sul vet­ték, míg az ügyész­ség hat vád­lott esté­ben, a jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tett be.

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge egy külön epi­zód­ban fog­lal­ko­zott az ittas jár­mű­ve­ze­tés követ­kez­mé­nye­i­vel vide­ós edu­ká­ci­ós soro­za­tá­ban. A vide­ó­ban meg­mu­tat­tuk, hogy mennyit is szá­mít két korsó sör, ha a reak­ció­idő­ről van szó. Ehhez a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság szi­mu­lá­to­rát hív­tuk segítségül.

A videó ezen a lin­ken tekint­he­tő meg: