Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Két napon belül bíróság elé került a szerb embercsempész - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­nek súlyo­sab­ban minő­sü­lő esete miatt az Ajkai Járá­si Ügyész­ség a mai napon bíró­ság elé állí­tot­ta azt a szerb állam­pol­gárt, aki öt jogo­su­lat­lan határ­át­lé­pőt akart ille­gá­li­san Magyar­or­szág­ról Auszt­ri­á­ba jut­tat­ni. 

A vád sze­rint a férfi a még Belg­rád­ban bérelt autó­já­ba 2020. novem­ber 25-én, dél­után, Sze­ged kör­nyé­kén vetet­te fel az okmá­nyok nél­kül utazó és magát szír állam­pol­gár­nak valló három fér­fit és két nőt.

A szír sze­mé­lyek az előző napok­ban isme­ret­le­nül maradt sze­mély segít­sé­gé­vel Szer­bia felől lép­ték át az ország­ha­tárt, hogy Auszt­ri­á­ba, majd onnan az Euró­pai Unió továb­bi tag­or­szá­ga­i­ba utaz­za­nak. A szír állam­pol­gá­rok a szál­lí­tá­su­kat meg­szer­ve­ző sze­mély­nek 2200 eurót fizet­tek, míg a szerb ember­csem­pész 500 eurót kapott volna meg­bí­zó­já­tól, ha uta­sa­it sike­rül Auszt­ri­á­ba jut­tat­ni.

A fér­fit azon­ban a rend­őrök a 8-as főúton, Deve­cser köze­lé­ben elfog­ták és őri­zet­be vet­ték, majd más­nap gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt.

Az ügyész a mai tár­gya­lá­son bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és a vád­lott kiuta­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta. Az Ajkai Járás­bí­ró­ság íté­le­té­ben a fér­fit a vád sze­rint mond­ta ki bűnös­nek, és ezért három év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, vala­mint tíz évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről. Miu­tán az íté­let nem jog­erős a bíró­ság az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ért­ve a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ról ren­del­ke­zett.

A rend­őr­ség által kiadott – fény­ké­pe­ket is tar­tal­ma­zó – köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/embercsempesz-es-illegalis-migransok-rendorkezen-2