Főoldal » Hírek » Kétszer is megrongálta a köztéri Szűzanya szobrot – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kun­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség val­lá­si tisz­te­let tár­gyá­nak meg­sem­mi­sí­té­sé­vel elkö­ve­tett ron­gá­lás miatt indít­vá­nyoz­ta egy román fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát. Az elkö­ve­tő Duna­ve­csén szil­vesz­ter­re vir­ra­dó­ra ismét meg­ron­gál­ta az álta­la tavaly május­ban már össze­tört és hely­re­ál­lí­tott Szűz­anya szob­rot. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi tavaly május 19-re vir­ra­dó­ra Duna­ve­csén, egy kör­for­ga­lom­ban meg­ron­gál­ta a helyi Római Kato­li­kus Egy­ház­köz­ség  által fel­ál­lít­ta­tott Med­ju­go­rei Szűz­anya szob­rot akként, hogy a szo­bor fejé­től a mell­ka­sá­ig ter­je­dő része, illet­ve a bal karja tel­je­sen letört. Miu­tán hely­re­ál­lí­tot­ták a val­lá­si szob­rot, a férfi szil­vesz­ter­kor haj­nal­ban isme­ret­len tárggyal ismét össze­tör­te a fejrészét.

A kun­szent­mik­ló­si rend­őrök pél­dás gyor­sa­ság­gal azo­no­sí­tot­ták és elfog­ták a fér­fit, akit őri­zet­be véte­le mel­lett két rend­be­li val­lá­si tisz­te­let tár­gyá­nak meg­sem­mi­sí­té­sé­vel elkö­ve­tett ron­gá­lás bűn­tet­te miatt hall­gat­tak ki gyanúsítottként.

Az ügyész­ség a kül­föl­di csa­lá­di kötő­dés­sel ren­del­ke­ző, bün­te­tett elő­éle­tű ron­gá­ló letar­tóz­ta­tá­sát a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye miatt, vala­mint a bűn­is­mét­lés és az eljá­rás jog­el­le­nes befo­lyá­so­lá­sá­nak meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben indítványozta.

A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a férfi letar­tóz­ta­tá­sát az eljá­rás jog­el­le­nes befo­lyá­so­lá­sá­nak veszé­lye miatt, továb­bá a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben ma 1 hónap­ra elren­del­te. A vég­zést az ügyész tudo­má­sul vette, a gya­nú­sí­tott fel­leb­be­zett elle­ne, amely­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.

A fotó­kon a meg­ron­gált szo­bor látható.