Főoldal » Hírek » Kétszer szökött meg a bűnügyi felügyeletből – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 39 éves fér­fi­val szem­ben, aki meg­szö­kött a bűn­ügyi felügyeletből.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 39 éves férfi ellen kábítószer-kereskedelem miatt folyt eljá­rás, mely­nek során a Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2022 már­ci­u­sá­ban elren­del­te a ter­helt bűn­ügyi fel­ügye­le­tét. Ennek kere­té­ben meg­ha­tá­roz­ták, hogy a férfi mely terü­le­te­ket nem hagy­hat­ja el és elekt­ro­ni­kus nyom­kö­ve­tő­vel lát­ták el.

A ter­helt ezek elle­né­re 2022 októ­be­ré­ben, Győr kül­te­rü­le­tén a nyom­kö­ve­tő esz­közt a lábá­ról eltá­vo­lí­tot­ta és meg­szö­kött. A lesze­relt esz­közt végül a ható­ság megtalálta.

Emi­att a Fővá­ro­si Tör­vény­szék elfo­ga­tó­pa­ran­csot bocsá­tott ki a vád­lott ellen. Ennek ered­mé­nye­képp a fér­fit 2023 máju­sá­ban Spa­nyol­or­szág­ban el is fog­ták, ahol az otta­ni bíró ismét elren­del­te a bűn­ügyi fel­ügye­le­tét. A ter­helt azon­ban az otta­ni bűn­ügyi fel­ügye­let sza­bá­lya­it is meg­szeg­te és újra megszökött.

Az azóta is isme­ret­len helyen tar­tóz­ko­dó ter­helt ellen az ügyész­ség a távol­lé­té­ben eme­let vádat fogoly­szö­kés miatt. Vele szem­ben két évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

Az ügy­ben a dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.