Főoldal » Archív » Kettős emberölés miatt indítványozta az ügyészség a férfi letartóztatását

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki a pén­zü­kért ölte meg a sér­tet­te­ket.

A sér­tet­tek, apa és fia együtt lak­tak egy Pest megyei tele­pü­lésen. A román állam­pol­gár­sá­gú elkö­ve­tő­nek szin­tén a közel­ben volt tar­tóz­ko­dá­si helye. 

2020. már­ci­us 31-én, dél­után, a sér­tet­tek ott­ho­nuk udva­rán végez­tek mun­kátami­kor az elkö­ve­tő velük beszél­ge­tés­be ele­gye­dett és segí­te­ni kez­dett nekik faap­rí­tás­ban. A beszél­ge­tés során a férfi azt szűr­te le, hogy a sér­tet­teknek van pénze, így - a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint - a nála lévő bal­tá­val első­ként még az udva­ron a fiút, majd azt köve­tő­en a házban az ott tar­tóz­ko­dó apát vágta fejbe. 

Az üté­sek­től maga­te­he­tet­len álla­pot­ba került sér­tet­tektől elvett egy mobil­te­le­font, majd tás­kájukat is átku­tat­ta. Ezután a bűn­cse­lek­mény nyo­ma­i­nak elfe­dé­se érde­ké­ben őket fel is gyújtotta. 

Mind­két sér­tett a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

Az ügy­ben az elkö­ve­tőt több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tettével gya­nú­sította meg a Pest Megyei Rendőrfő-kapitányság.

A Pest Megyei Főügyész­ség kez­de­mé­nyez­te a férfi letartóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét az eljá­rá­si jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa, a bűn­is­mét­lés elke­rü­lé­se és a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben.