Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Kézikocsival bántalmazta a sértettet egy férfi - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy 32 éves férfi ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt. Az elkö­ve­tő egy tár­sas­ház­ba ment láto­ga­tó­ba, de egy ott lakó fér­fi­val szó­vál­tás­ba keve­re­dett. Dula­kod­tak, amely során a föld­re került fér­fit egy össze­csuk­ha­tó alu­mí­ni­um szer­ke­ze­tű kézi­ko­csi­val a mell­ka­sán meg­ütöt­te, a fér­fit roko­nai vit­ték kórházba.

A vád­irat sze­rint a férfi 2022. októ­ber ele­jén, dél­után egy mis­kol­ci tár­sas­ház­ba ment láto­ga­tó­ba, azon­ban az udva­ron az ott lakó férfi kutyá­ja meg­ugat­ta. A vád­lott emi­att szó­vál­tás­ba került a kutya tulaj­do­no­sá­val, dula­kod­tak, a kutya gaz­dá­ja a föld­re került. A vád­lott a föl­dön fekvő fér­fit egy össze­csuk­ha­tó alu­mí­ni­um szer­ke­ze­tű kézi­ko­csi­val a bal mell­ka­sán meg­ütöt­te, majd távo­zott a helyszínről.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett köz­ve­tett élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került. Egyre nehe­zeb­ben léleg­zett, roko­nai vit­ték kórházba.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.