Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Kifosztotta az utcán alvó nőt – bíróság elé állítás – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban ered­mé­nye­sen állí­tot­ta bíró­ság elé azt a 47 éves fér­fit, aki fényes nap­pal fosz­tott ki egy utcán alvó nőt. A bíró­ság a kifosz­tót 1 év 6 hónap – vég­re­haj­tá­sá­ban 4 évre fel­füg­gesz­tett – bör­tön­bün­te­tés­re ítélte. 

A tény­ál­lás sze­rint a vád­lott 2023. augusz­tus 23-án, dél­után, a X. kerü­let, Kőrö­si Csoma Sán­dor úton ész­re­vett egy itta­san a föl­dön alvó nőt és azt, hogy a váll­tás­ká­ja mel­let­te hever a föl­dön. A férfi oda­lé­pett a sér­tett­hez, ellop­ta a tás­ká­ját, majd az Éles­sa­rok irá­nyá­ba távo­zott. A kifosz­tó az elor­zott tás­ká­ból kivet­te a nő ira­ta­it, azo­kat eltet­te, a sze­mé­lyes hol­mi­kat tar­tal­ma­zó tás­kát egy hul­la­dék­le­do­bó­ba rej­tet­te. A bűn­cse­lek­ményt a közterület-felügyelet mun­ka­tár­sa a tér­fi­gye­lő kame­rán keresz­tül ész­lel­te, majd érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get és egy másik közterület-felügyelővel együtt fel­ku­tat­ták és a hely­szín köze­lé­ben vissza­tar­tot­ták a terheltet.

A kerü­le­ti ügyész­ség – a bün­tet­len elő­éle­tű és beis­me­rő val­lo­mást tevő – fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé, amely­nek ered­mé­nye­ként őt a bíró­ság, vád­dal egye­ző­en, kifosz­tás és köz­ok­ira­tok­kal vissza­élés bűn­tet­té­ben bűnös­nek mond­ta ki, és ezért 1 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, a bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát 4 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. Az íté­let jogerős.

A fel­vé­te­len az lát­ha­tó, aho­gyan a férfi ész­re­ve­szi az alvó nőt, oda­megy hozzá és elhoz­za a táskáját.