Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség » Kilenc hónapon keresztül elkövetett csalás- a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A segéd­mun­kás­ként dol­go­zó férfi kilenc hóna­pon keresz­tül több száz épí­tő­ipa­ri esz­közt íra­tott fel egy egyé­ni vál­lal­ko­zó -egyik bolt­ban vezetett- szám­lá­já­ra, majd az esz­kö­zö­ket magá­val vitte. Össze­sen 544.087 forint kárt oko­zott a vállalkozónak.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­nak tény­ál­lá­sa sze­rint a sér­tett az esz­köz­be­szer­zé­se­it rend­re hason­ló módon bonyo­lí­tot­ta: alkal­ma­zot­tai az üzlet­ben lis­tá­ra írat­ták az átvett esz­kö­zö­ket, azo­kat elvit­ték, majd a szám­lát – több­nyi­re a hónap végén – maga a vál­lal­ko­zó rendezte.

A jelen­leg 56 éves férfi a sér­tett által kiala­kí­tott rend­szer meg­fi­gye­lé­sét köve­tő­en ruha­ne­mű­ket, szer­szá­mo­kat, épí­tő­ipa­ri esz­kö­zö­ket, alkat­ré­sze­ket, gépe­ket vitt magá­val, amely alkal­ma­kat oly­kor kame­ra is rög­zí­tett. Az átvett tár­gya­kat alá­írá­sa elle­né­ben adták oda neki azért, mert az egyé­ni vál­lal­ko­zó meg­bí­zott­já­nak mond­ta magát.

A vád­lot­tat az ügyész­ség minő­sí­tett csa­lás­sal vádol­ja. Vele szem­ben öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

A nyo­mo­zást az ügy­ben a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le, ügy­dön­tő hatá­ro­za­tot pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fog hozni.