Főoldal » Hírek » Kilenc ügyfelét verte át a klímaszerelő - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li, minő­sí­tett csa­lás miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki klí­ma­be­ren­de­zé­sek beszer­zé­sé­nek vagy besze­re­lé­sé­nek ígé­re­té­vel több mint 1 mil­lió forin­tot csalt ki az áldo­za­ta­i­tól.

A vád sze­rint a har­min­cas éve­i­ben járó férfi koráb­ban vízvezeték-, köz­pon­ti fűtés-, vala­mint klí­ma­sze­re­lő­ként dol­go­zott egy épü­let­gé­pé­sze­ti kivi­te­le­zés­sel fog­lal­ko­zó sió­fo­ki cég­nél, mely­nek köszön­he­tő­en szé­les körű ismert­ség­re tett szert. A vád­lott­nak 2020 augusz­tu­sá­tól kez­dő­dő­en anya­gi nehéz­sé­gei adód­tak. Ekkor a férfi a koráb­bi ügy­fe­lei aján­lá­sá­ra, vagy mun­ka­he­lyi kap­cso­la­ta­i­ra tekin­tet­tel hozzá for­du­ló sér­tet­tek­nek valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy részük­re ked­ve­ző áron tud klí­mát besze­rez­ni, vala­mint besze­rel­ni, és tőlük elő­leg­ként 50.000-300.000 forint közöt­ti össze­ge­ket, össze­sen 1.253.000 forin­tot vett át.

Az elkö­ve­tő ilyen mód­szer­rel közel egy éven keresz­tül kilenc sér­tet­tet ejtett téve­dés­be, mivel már az elő­leg átvé­te­le­kor sem állt szán­dé­ká­ban a klí­ma­be­ren­de­zé­sek beszer­zé­sé­vel kap­cso­lat­ban intéz­ked­ni, illet­ve a vál­lalt mun­kát elvé­gez­ni. A folya­ma­to­san érdek­lő­dő sér­tet­tek­nek a férfi külön­bö­ző kifo­gá­so­kat adott elő, végül elér­he­tet­len­né vált.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben hal­ma­za­ti bün­te­té­sül bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt.