Főoldal » Hírek » Kisiklott a vonat – videóval és fotókkal – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Vasúti köz­le­ke­dés gon­dat­lan veszé­lyez­te­té­sé­nek vét­sé­ge és külö­nö­sen nagy kárt okozó köz­ér­de­kű üzem műkö­dé­se gon­dat­lan meg­za­va­rá­sá­nak vét­sé­ge miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a moz­dony­ve­ze­tő­vel szem­ben, aki­nek figyel­met­len­sé­ge miatt kisik­lott egy vonatszerelvény. 

A vád­irat sze­rint a moz­dony­ve­ze­tő 2021. feb­ru­ár 1-jén, Buda­pest­ről Sop­ron irá­nyá­ba  veze­tett egy vonat­sze­rel­vényt az 1-es számú vas­úti vona­lon. A Tata­bá­nya és Tata vas­út­ál­lo­má­sok között elren­delt vágány­zár miatt 40 km/óra sebes­ség­kor­lá­to­zás volt érvény­ben. A férfi a vonat­sze­rel­vénnyel elhagy­ta a tata­bá­nyai vas­út­ál­lo­mást, de a sebes­ség­kor­lá­to­zás elle­né­re 90 km/óra sebes­ség­re gyor­sí­tot­ta a vonatszerelvényt.

A férfi a 90 km/óra sebes­ség eléré­se­kor ész­lel­te a kijá­ra­ti jelző uta­sí­tá­sát, ezért féke­zett, emi­att a vonat­sze­rel­vény kisik­lott. A bal­eset köz­ben egy sér­tett az ülé­sé­ből kizu­hant, emi­att nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szenvedett.

A vas­úti bal­eset miatt a kisik­lott sze­mély­ko­csi­ban és a von­ta­tó moz­dony­ban 67.100.000 forint, a vas­úti sín­pá­lyá­ban 57.523.123 forint kár kelet­ke­zett, továb­bá  498 vonat mind­össze­sen 2160 perc elsőd­le­ges, míg 291 vonat össze­sen 1081 perc másod­la­gos késést szenvedett.

A vas­úti for­ga­lom a jobb vágá­nyon 2021. feb­ru­ár 2-án haj­nal­ban, míg a bal vágá­nyon sebes­ség­kor­lá­to­zá­sok­kal indult meg, mely kor­lá­to­zá­sok 2021. feb­ru­ár 18-án szűn­tek meg. 

A moz­dony­ve­ze­tő cse­lek­mé­nye a vas­úti személy- és teher­szál­lí­tás, mint köz­ér­de­kű üzem műkö­dé­sét jelen­tő­sen megzavarta. 

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a fér­fit vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés­re és a vas­úti jár­mű­vek veze­té­sé­től eltil­tás­ra ítélje.