Főoldal » Archív » Kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális kényszerítés és gyermekpornográfia – 9 év börtönbüntetésre ítélte a bíróság

A 31 éves férfi álné­ven, magát is kis­ko­rú­nak kiad­va ismer­ke­dett meg a jel­lem­ző­en 14 év alat­ti fiúk­kal, aki­ket ezután fenye­ge­tés­sel vett rá, vagy pró­bált ráven­ni arra, hogy vide­ó­hí­vás kere­té­ben előt­te sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végez­ze­nek. Az új Be. sza­bá­lya­it alkal­maz­va a bíró­ság már az elő­ké­szí­tő ülé­sen íté­le­tet hozott.

Az ügy­ben a Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség nyúj­tott be vád­ira­tot. A vád­irat lénye­ge sze­rint a ter­helt 2016 feb­ru­ár­ja és 2016 novem­be­re között az egyik ismert közös­sé­gi olda­lon álné­ven, magát 14-16 éves­nek kiad­va lét­re­ho­zott egy pro­filt első­sor­ban azért, hogy kis­ko­rú­ak­kal kap­cso­lat­ba lépve, sze­xu­á­lis vágyá­nak kielé­gí­té­se érde­ké­ben, tőlük intim tar­tal­mú fény­ké­pe­ket sze­rez­zen meg. A vád­lott ezen túl­me­nő­en, a vele ily módon kap­cso­lat­ba kerü­lő egyes kis­ko­rú­a­kat arra hívta fel, hogy vide­ó­hí­vás­ban végez­ze­nek előt­te sze­xu­á­lis cse­lek­ményt. Azo­kat a sér­tet­te­ket, akik erre nem vol­tak haj­lan­dó­ak, a vád­lott azzal fenye­get­te meg, hogy a róluk koráb­ban meg­szer­zett fény­ké­pe­ket a közös­sé­gi olda­lon keresz­tül az isme­rő­se­ik, csa­lád­juk szá­má­ra hoz­zá­fér­he­tő­vé teszi.

A vád­lott min­den eset­ben tudo­más­sal bírt a sér­tet­tek valós élet­ko­rá­ról, így arról, hogy mind­annyi­an kis­ko­rú­ak, akik a leg­több eset­ben a 14. élet­évü­ket sem töl­töt­ték be.

Az ügy­nek 11 kis­ko­rú sér­tett­je van, közü­lük a leg­fi­a­ta­labb a cse­lek­mény ide­jén 11 éves volt.

A vád­lott ezen kívül a mobil­te­le­fon­ján 5 kis­ko­rú fiú­tól meg­szer­zett por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket, fotó­kat tárolt.

A kerü­le­ti ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés bűn­tet­té­nek több rend­be­li minő­sí­tett esete, sze­xu­á­lis vissza­élés bűn­tet­te, vala­mint gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vádiratot.

Az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény (Be.) által beve­ze­tett, eljá­rást gyor­sí­tó sza­bá­lyo­kat alkal­maz­va, a bíró­ság által tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen az eljá­ró ügyész a ter­helt beis­me­ré­se ese­té­re 9 év bör­tön­bün­te­tés­ben és 9 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­ben hatá­roz­ta meg a bün­te­tés ügyész­ség által elfo­gad­ha­tó tartamát.

A ter­helt az ülé­sen a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­mer­te, és lemon­dott a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról. A bíró­ság a vád­lott bűnös­sé­get beis­me­rő nyi­lat­ko­za­tát elfo­gad­ta, és nyom­ban íté­le­tet hir­de­tett; őt az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en 9 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te és 9 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gyakorlásától.

Az íté­le­tet az ügyész tudo­má­sul vette, a vád­lott és védő­je – a bün­te­tés eny­hí­té­se érde­ké­ben – fel­leb­be­zést jelen­tett be.