Főoldal » Hírek » Kocsmában és utcán garázdálkodtak a férfiak – videóval - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a négy fér­fi­val szem­ben, akik több bala­ton­bog­lá­ri ven­dég­lá­tó­he­lyen, illet­ve köz­te­rü­le­ten randalíroztak.

A vád­irat­ban három garáz­da­ság sze­re­pel, melyek­ből az első eset­ben a vád­lot­tak közül a két, bün­te­tett elő­éle­tű test­vér egy bog­lá­ri sörö­ző­ben ita­lo­zott, de egy idő után túl han­go­sak vol­tak, vala­mint az üze­mel­te­tőt is pro­vo­kál­ni kezd­ték. A kocs­má­ros ezért az éppen a sörö­ző előtt dohány­zó test­vér­pár­ral közöl­te, hogy nem mehet­nek vissza, majd becsuk­ta előt­tük az ajtót. A kitil­tás azon­ban továb­bi indu­la­tot szült, mert a több­szö­rös vissza­eső egyik vád­lott öklé­vel betör­te a kocs­ma ajtó üvegét.

A test­vér­pár hetek­kel később isme­rő­se­ik tár­sa­sá­gá­ban egy bala­ton­bog­lá­ri kávé­zó­ban szó­ra­ko­zott, ahová a sér­tett és bará­tai is betér­tek. A test­vé­rek a sér­tet­tel össze­szó­lal­koz­tak, majd több­ször meg­ütöt­ték annak elle­né­re, hogy isme­rő­se­ik pró­bál­ták őket a sér­tett köze­lé­ből eltávolítani.

Miu­tán a sér­tett az utcá­ra mene­kült, tele­fo­non kért segít­sé­get egy roko­ná­tól, így rövid időn belül leg­alább 11 fő érke­zett külön­bö­ző ütés­re alkal­mas esz­kö­zök­kel a hely­szín­re. A két tár­sa­ság közöt­ti össze­csa­pást végül a meg­erő­sí­tett rend­őri erők könny­gáz­spray hasz­ná­la­tá­val aka­dá­lyoz­ták meg.

Az ügyész­ség a Fonyó­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a test­vé­rek­kel szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re, a sér­tet­ti tár­sa­ság­hoz tar­to­zó másik két fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re tett indítványt.

A kávé­zó­ban tör­tén­te­ket biz­ton­sá­gi kame­ra rögzítette: