Főoldal » Hírek » Kocsmai verekedésbe torkollt a születésnapi összejövetel - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt vádat emelt két fér­fi­val szem­ben, akik a vád sze­rint egy har­ma­dik – azóta elha­lá­lo­zott – tár­suk­kal együtt az éjsza­ka folya­mán egy szü­le­tés­na­pot ünnep­lő tár­sa­ság több tag­já­ba bele­kö­töt­tek, majd a szó­ra­ko­zó­hely előtt bán­tal­maz­ták is őket. A továb­bi táma­dás­tól való félel­mük­ben távoz­ni készü­lő fia­ta­lok autó­ját az egyik vád­lott ráadá­sul meg is rongálta.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak – az idő­köz­ben elha­lá­lo­zott – har­ma­dik tár­suk­kal 2020. janu­ár 11-re vir­ra­dó éjsza­ka Katy­má­ron együtt szó­ra­koz­tak és ita­loz­tak. A sörö­ző­ben ekkor egy bará­ti tár­sa­ság szü­le­tés­na­pot ünne­pelt, amely­nek egyik férfi tag­já­ra a másod­ren­dű vád­lott meg­jegy­zé­se­ket tett, mási­kuk pedig a bará­ti tár­sa­ság­ba tar­to­zó nőt fog­dos­ta, amit ő vissza­uta­sí­tott. Az ünnep­lők közül két férfi ezután kiment ciga­ret­táz­ni a sörö­ző elé, ahová a vád­lot­tak utá­nuk men­tek. A másod­ren­dű vád­lott épp ütés­re emel­te a kezét, hogy a koráb­bi meg­jegy­zé­sek­kel ille­tett fér­fit bán­tal­maz­za, ami­kor a szü­le­tés­nap­ját ünnep­lő nő lefog­ta. A férfi erre meg­lök­te a nőt és hasba rúgta, majd az egyik ciga­ret­tá­zó fér­fit ököl­lel a bal szeme alatt meg­ütöt­te. Az ütés­től föld­re kerü­lő sér­tet­tet ekkor társa, az első­ren­dű vád­lott fejbe rúgta. Eköz­ben a har­ma­dik tár­suk ököl­lel arcon ütöt­te a másik ciga­ret­tá­zó fér­fit. A sér­tet­tek a bán­tal­ma­zás hatá­sá­ra nyolc napon belül gyó­gyu­ló arc­zú­zó­dást, a bal szem körü­li terü­let bevér­zé­sét és duz­za­na­tát szen­ved­ték el. Könnyű testi sér­tés miatt azon­ban a sér­tet­tek nem kér­ték az elkö­ve­tők megbüntetését.

A szü­li­na­pot ünnep­lő tár­sa­ság tag­jai a vád­lot­tak továb­bi táma­dá­sá­tól tart­va a közel­ben par­ko­ló autó­juk­ba ültek és távoz­ni akar­tak a hely­szín­ről, ami­kor oda­lé­pett az első­ren­dű vád­lott és meg­pró­bál­ta a lezárt veze­tő­ol­da­li ajtót kinyit­ni. A kissé lehú­zott abla­kon benyúl­va meg akar­ta ütni a sofőrt, majd az ablak­üveg­be bele­ka­pasz­kod­va meg­ron­gál­ta az eme­lő­szer­ke­ze­tet. Társa is bele­rú­gott a bal első sár­vé­dő­be, letör­te az irány­jel­ző búrát és a vissza­pil­lan­tó tük­röt, össze­sen 55 ezer forint kárt okoz­va az autó tulajdonosának.

A vád­lot­tak kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat kel­tett a jelenlévőkben.

Az ügyész­ség mind­két fér­fit cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel vádol­ja, emel­lett az autó­ban kárt tevő vád­lott­nak ron­gá­lás vét­sé­ge miatt is felel­nie kell. A bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­tak­kal szem­ben az ügyész­ség bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés illet­ve köz­ér­de­kű munka kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A sza­bad­lá­bon lévő fér­fi­ak ügyé­ben a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.