Főoldal » Hírek » Kölcsönautóval, ittasan okozott balesetet - fotóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy sal­gó­tar­já­ni fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő több napig tartó ivás után autó­ba ült, bal­ese­tet oko­zott, majd a hely­szín­ről egy kocs­má­ba ment, ahol foly­tat­ta az italozást.

A vád sze­rint a 49 éves férfi 2021. októ­ber 22. nap­ján – az előző napi ita­lo­zást foly­tat­va – dél­előtt újra leit­ta­so­dott, majd dél körül az adás­vé­tel előt­ti kipró­bá­lás cél­já­ból nála lévő autó­val elin­dult sal­gó­tar­já­ni ott­ho­ná­ból. Útköz­ben néhány továb­bi ital ere­jé­ig meg­állt egy presszó­ban, majd újra a volán mögé ült.  Ittas­sá­ga miatt ekkor már bal­ese­tet oko­zott: a menet­irá­nya sze­rin­ti jobb útpad­ká­ra haj­tott, onnan átsod­ró­dott a bal oldal­ra, ahol az autó­val félig a víz­el­ve­ze­tő árok­ba borult. A férfi kiszállt a jár­mű­ből, vissza­gya­lo­golt a presszó­ba, ahol újabb sze­szes­ita­lo­kat ivott meg – a rend­őr­ség jár­őrei innen állí­tot­ták elő.

A bal­eset követ­kez­té­ben egy lakó­ház kerí­té­sé­nek vas­be­ton osz­lo­pa kitört, és a kerí­tés mel­let­ti dísz­nö­vé­nyek is megsemmisültek.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a fér­fi­val szem­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság szab­jon ki fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést és tilt­sa el a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től, vala­mint köte­lez­ze az 85.933 forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re is.

Az ügyész­ség „Jogod­ban áll tudni” című isme­ret­ter­jesz­tő soro­za­tá­nak aláb­bi része az ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés veszé­lye­it mutat­ja be: https://ugyeszseg.hu/jogodban-all-tudni-mindent-az-ittas-vezetesrol/