Főoldal » Hírek » Konyhakéssel szúrta hasba az apját - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2020 novem­be­ré­ben egy csa­lá­di vesze­ke­dés után egy kony­ha­kés­sel hasba szúr­ta az apját.

A vád­irat sze­rint a vád­lott az apjá­val és az any­já­val élt közös ház­tar­tás­ban egy kecs­ke­mé­ti csa­lá­di ház­ban. A férfi ittas álla­pot­ban időn­ként köte­ke­dett és agresszív volt, a vád­lott és apja között idő­ről időre vita ala­kult ki, sőt tett­le­ges­ség is előfordult.

2017 máju­sá­ban a vád­lott a közös ott­ho­nuk­ban a sér­tet­tet itta­san egy bal­tá­val fenye­get­te, ami miatt a rend­őr­sé­get is kihív­ták, majd pszi­chi­át­ri­án is kezelték.

2020. novem­ber 9-én este a vád­lott és apja ismét össze­vesz­tek, ami miatt a vád­lott távo­zott ott­hon­ról és az éjsza­kát egy isme­rő­se házá­nak mel­lék­épü­le­té­ben kíván­ta tölteni.

Éjjel 11 óra körül azon­ban a vád­lott várat­la­nul haza­tért, de szü­lei nem akar­ták a kapun been­ged­ni. A vád­lott ettől harag­ra ger­jedt, a kis­ka­put berúg­va bement az udvar­ra. Itt az apjá­val ismét vitat­koz­ni kez­dett és eköz­ben egy nála lévő kony­ha­kés­sel egy­szer hasba szúr­ta az apját. Ezután a vád­lott ismét távo­zott otthonról.

A sér­tett a szú­rás miatt a mell­üreg­be hato­ló, köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett, ami 8 napon túl gyó­gyult. A rend­őrök a vád­lot­tat novem­ber 10-én őri­zet­be vet­ték, majd a bíró­ság letartóztatta.

A bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat a főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja és vég­re­haj­tan­dó bör­tön, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.