Főoldal » Hírek » Kórházban garázdálkodók ellen emelt vádat az ügyészség- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Tavaly már­ci­us­ban, a koro­na­ví­rus fer­tő­zés gya­nú­ja miatt jár­vány­ügyi zár­lat alá helye­zett két kül­föl­di férfi meg­tud­ta, hogy a kór­há­zat nem hagy­hat­ja el, ezért kia­bál­tak és erő­sza­ko­san visel­ked­tek, az erkély­aj­tót rán­gat­ták, a kór­te­rem ajta­ját rugdosták.

A vád­irat sze­rint az ille­té­kes hiva­tal koro­na­ví­rus fer­tő­zés gya­nú­ja miatt jár­vány­ügyi zár­lat alá helye­zett több iráni állam­pol­gárt, akik 2020. már­ci­us 7-én egy buda­pes­ti kór­ház­ban kerül­tek elhelyezésre.

A vád­lot­tak - egy 24 éves és egy 23 éves iráni férfi - a dél­utá­ni órák­ban érkez­tek a kór­ház­ba, az egész­ség­ügyi alkal­ma­zot­tak ekkor elhe­lyez­ték őket egy kór­te­rem­ben. Ami­kor a vád­lot­tak meg­tud­ták, hogy a kór­há­zat nem hagy­hat­ják el, han­gos­kod­va fejez­ték ki nem­tet­szé­sü­ket, a kór­ház dol­go­zó­i­val pedig nem működ­tek együtt.

A vád­lot­tak visel­ke­dé­sé­nek hatá­sá­ra a kór­ház­ban lévő más iráni fér­fi­ak is han­gos­kod­ni kezd­tek, a vád­lot­tak­kal együtt egy­más szo­bá­já­ba átjár­tak, egy­más ágyá­ba feküd­tek, az ápo­lók, orvo­sok uta­sí­tá­sát nem követték.

A két vád­lott a kór­te­rem abla­kán keresz­tül kimá­szott az erkély­re, és az egész­ség­ügyi sze­mély­zet til­tá­sa elle­né­re, átmen­tek a többi kór­te­rem­be. A vád­lot­tak ezután vissza­mász­tak a kór­ter­mük­be és mutat­ták egy egyik ápo­ló­nak, hogy nyis­sa ki az erkély­aj­tót. Az ápoló ezt nem tette meg, ezért az erkély­aj­tót mind­ket­ten rán­gat­ni kezd­ték, majd kia­bál­va a kór­te­rem ajta­ját rugdosták.

Az egész­ség­ügyi intéz­mény­ben a jár­vány fenye­ge­tett­ség kez­de­ti sza­ka­szá­ban elkö­ve­tett cse­lek­mény kihí­vó közös­ség­el­le­nes­sé­ge és tár­gyi súlya jelen­tős. A vád­lot­tak erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy a kór­ház dol­go­zó­i­ban, vala­mint más bete­gek­ben meg­bot­rán­ko­zást, ria­dal­mat keltsen. 

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség a két kül­föl­di fér­fi­val szem­ben garáz­da­ság vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság­ra. Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság bün­te­tő­vég­zés­sel fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést szab­jon ki velük szemben.