Főoldal » Archív » Kormánytisztviselő bántalmazása miatt vádemelés

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt indult ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be egy nővel szem­ben, aki segélyt akart kérni a kor­mány­hi­va­tal­ban, a kikér­de­zé­se köz­ben a gyám­ügyi szak­ügy­in­té­zőt pofon ütötte. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2019. júni­us 19-én, 14 óra 30 perc körül, áldo­zat­se­gít­ség kéré­se miatt keres­te fel a tata­bá­nyai kor­mány­hi­va­talt, ahol őt az ügy­fél­tér­ben fogad­ták. A vád­lott ügyé­ben az egyik gyám­ügyi szak­ügy­in­té­ző kezd­te meg a hiva­ta­li eljá­rás lefoly­ta­tá­sát az áldo­zat­se­gí­tés­re vonat­ko­zó tájé­koz­ta­tás adásával.

Miköz­ben a sér­tett a vád­lott kikér­de­zé­sét és tájé­koz­ta­tá­sát foly­tat­ta, a vád­lott hir­te­len az őket elvá­lasz­tó pul­ton átnyúl­va, min­den előz­mény nél­kül jobb kéz­zel kis erő­vel pofon ütöt­te sér­tet­tet,  majd fel­dúlt álla­pot­ban távo­zott a kijá­ra­ton át. A vád­lott ezután mint­egy fél órá­val vissza­tért az épü­let­be, ahol trá­gár módon kia­bált és fenye­ge­tő­zött. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nyolc napon belül gyó­gyu­ló  bal arc­fél zúzó­dá­sát szen­ved­te el, amely miatt nem kérte a bán­tal­ma­zó megbüntetését.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság az elkö­ve­tőt vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­je, továb­bá a pró­ba­idő tar­ta­má­ra ren­del­je el a párt­fo­gó felügyeletét.