Főoldal » Hírek » Korrupció miatt bíróság előtt a hatósági állatorvos - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elő­nyért hiva­ta­li hatás­kö­rét túl­lép­ve elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sa és hiva­ta­los sze­mély által elkö­ve­tett közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt állít ma bíró­ság elé egy 60 éves fér­fit.

A 2019. már­ci­u­sá­tól kor­mány­za­ti szol­gá­la­ti jog­vi­szony­ban álló ható­sá­gi állat­or­vos­ként dol­go­zó – és így hiva­ta­los sze­mély­nek minő­sü­lő – férfi fel­adat­kö­ré­be tar­to­zott az élő álla­tok nem­zet­kö­zi keres­ke­del­mé­hez szük­sé­ges állat­egész­ség­ügyi bizo­nyít­vá­nyok és egyéb okira­tok kiállítása.

Az álla­tok Euró­pai Unió tag­ál­la­mai közöt­ti szál­lí­tá­si ada­ta­it egy inter­net­ala­pú rend­szer­ben kell rög­zí­te­ni, míg a keres­ke­del­mi célú szál­lít­mányt állat­egész­ség­ügyi bizo­nyít­vány­nak kell kísér­nie, amely köz­ok­irat­nak minősül.

A kor­mány­tiszt­vi­se­lő­ként dol­go­zó fér­fit érin­tő­en a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat meg­bíz­ha­tó­sá­gi vizs­gá­la­tot végzett.

Ennek során a tár­gya­ló­tiszt 2021. már­ci­u­sá­ban azzal keres­te meg a fér­fit a mun­ka­he­lyén, hogy kölyökkutya-szállítmányt sze­ret­ne keres­ke­del­mi cél­ból Olasz­or­szág­ba indí­ta­ni, és kérte az ehhez szük­sé­ges ható­sá­gi bizo­nyít­vány kiállítását.

Az állat­or­vos – a kutyák szár­ma­zá­sá­ra és vizs­gá­la­tá­ra vonat­ko­zó – valót­lan ada­to­kat tar­tal­ma­zó állat­egész­ség­ügyi bizo­nyít­ványt rög­zí­tett a rend­szer­ben – amely­nek kiál­lí­tá­sá­hoz, mivel nem járá­si főál­lat­or­vos, nem volt jogo­sult­sá­ga –, majd azt egy pél­dány­ban papír ala­pon is kiál­lí­tot­ta, alá­ír­ta és hiva­ta­li kör­bé­lyeg­ző­jé­nek lenyo­ma­tá­val ellát­ta. A tár­gya­ló­tiszt­nek átadott ira­tért cse­ré­be 40.000 forin­tot foga­dott el.

A nyo­mo­zó ügyész­sé­gen gya­nú­sí­tott­ként kihall­ga­tott férfi beis­mer­te a bűn­cse­lek­mény elkövetését.

A cse­lek­mény­ről rög­zí­tett videó itt elér­he­tő el: