Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Közel 50 millió forintot akartak tisztára mosni - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a két fér­fi­val és két nővel szem­ben, akik 2016. őszén 12 mil­lió forint­nyi, kül­föl­di sér­tet­tek sérel­mé­re elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek­ből szár­ma­zó pénz­össze­get vet­tek fel külön­bö­ző magyar bank­szám­lák­ról.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak közül egy férfi és egy nő isme­ret­le­nül maradt sze­mé­lyek meg­bí­zá­sá­ból 2016. év októ­be­re és novem­be­re között össze­sen öt magyar­or­szá­gi pénz­in­té­zet­nél nyi­tott szám­lát Sze­ge­den, majd tár­sa­ik­nak a szám­la­nyi­tá­si doku­men­tá­ci­ót, illet­ve net­ban­kos belé­pés­hez szük­sé­ges kódo­kat átad­ták.

Az ily módon meg­nyi­tott bank­szám­lák­ra isme­ret­len elkö­ve­tők által német és oszt­rák magán­sze­mé­lyek illet­ve cégek bank­ja­i­hoz eljut­ta­tott, hamis kész­pénz­át­uta­lá­si meg­bí­zá­sok alap­ján 9.000-10.000 euró közöt­ti átuta­lá­sok érkez­tek. Az össze­sen 12 mil­lió Ft érté­kű, bűnös ere­de­tű pénz­össze­get az átuta­lá­sok jóvá­írá­sát köve­tő­en rövid időn belül a szám­la­tu­laj­do­nos vád­lot­tak kész­pénz­ben, Sze­ge­den fel­vet­ték, majd vádlott-társaiknak átad­va isme­ret­len kilé­tű meg­bí­zó­juk felé továb­bí­tot­ták.

A gyors pénz­fel­vé­te­lek­nek köszön­he­tő­en a kül­föl­di pénz­in­té­ze­tek ered­mény­te­le­nül kísé­rel­ték meg vissza­hív­ni az ügy­fe­le­ik­től csa­lárd módon kicsalt össze­ge­ket, ugyan­ak­kor közel 36 mil­lió Ft össz­ér­té­kű kül­föl­di átuta­lás annak ered­mé­nye­ként végül nem érke­zett meg a pénz­mo­sók szám­lá­i­ra, hogy a ban­kok még az átuta­lás indí­tá­sát meg­elő­ző­en ész­lel­ték a csa­lást.

A főügyész­ség a vád­lot­ta­kat foly­ta­tó­la­go­san, üzlet­sze­rű­en, társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel vádol­ja. Bűnös­sé­gük kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dön­te­ni.