Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek » Közlekedési kisokos - kerékpározás ittasan
A Jogod­ban áll tudni! soro­za­tunk köz­le­ke­dé­si jog­sér­té­sek­kel fog­lal­ko­zó részei nagy érdek­lő­dést kel­tet­tek, amit köszö­nünk! A téma sok­szí­nű­sé­ge miatt úgy gon­dol­tuk, érde­mes néhány fon­tos gon­do­la­tot kiemelni.
 
A hoz­zá­szó­lá­sok alap­ján úgy lát­tuk, néhány szót meg­ér­de­mel, mit is jelent a „kulcs a biz­ton­sá­gos veze­tés­re képes álla­pot” a bicik­li­zés­nél, amit Tamás az e-rollerrel fog­lal­ko­zó vide­ónk­ban említett.
 
A köz­hi­e­de­lem­mel ellen­tét­ben kerék­pár sem vezet­he­tő akár­mennyi alko­hol fogyasz­tá­sa után. A sza­bá­lyo­zás annyi­ban meg­en­ge­dőbb más jár­mű­vek­hez képest, hogy a sza­bály­sér­tés­hez amel­lett, hogy alko­hol van a szer­ve­zet­ben, szük­sé­ges az is, hogy ne legyen biz­ton­sá­gos veze­tés­re képes álla­pot­ban a kerékpáros.