Főoldal » Archív » Közlekedési konfliktus miatt bántalmazta a sértettet

A Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki tavaly ősszel egy koráb­bi nézet­el­té­rés miatt támadt rá egy sofőrre.

2017. szep­tem­ber 8-án dél­után a vád­lott is, és a sér­tett is sze­mély­gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett Haj­dú­szo­vát bel­te­rü­le­tén egy olyan utcá­ban, amely olyan kes­keny, hogy egy­más mel­lett két autó csak úgy tud elha­lad­ni, hogy mind­ket­ten lehú­zód­nak az úttest­ről. Ezt azon­ban csak a sér­tett tette meg. A vád­lott azon­nal szóvá tette, majd sér­te­get­te a kisebb gép­jár­mű­vet veze­tő férfit.

Két nap­pal később a vád­lott sze­mély­gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett, ami­kor ész­re­vet­te, hogy a közel­ben áll a sér­tett gépkocsija.

Egy­mást meg­lát­va mind­ket­ten kiszáll­tak az autó­ból, és egy­más felé indul­tak. A vád­lott mikor oda­ért a sér­tett­hez úgy tett, mint­ha kezet akar­na vele fogni, azon­ban ehe­lyett hir­te­len őt arcul ütöt­te, majd a föld­re kerü­lő fér­fi­re rátá­madt, több alka­lom­mal ököl­lel meg­ütöt­te a fejét, és test szer­te ütle­gel­te, majd beült a gép­ko­csi­já­ba és elhajtott.

A bán­tal­ma­zás során a sér­tett­nek több zúzó­dá­sos és hám­hor­zso­lá­sos, 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se kelet­ke­zett. Figye­lem­mel a sér­tett fej, illet­ve mell­kas sérü­lé­se­i­re, a bán­tal­ma­zás mód­já­ra, kitar­tó jel­le­gé­re a vád­lott szán­dé­ka súlyos sérü­lés oko­zá­sá­ra irá­nyult, ezért elle­ne az ügyész súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Haj­dú­szo­bosz­lói Járás­bí­ró­sá­gon. Vád­ira­tá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.