Főoldal » Hírek » Közlekedési szabályszegés torkollott verekedésbe - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy köz­le­ke­dé­si konf­lik­tus­ból eredő dühét ököl­lel vezet­te le.

A vád sze­rint a sér­tett 2022. júni­us 23-án reg­gel 7 óra­kor a fur­tai lakó­he­lyé­ről autó­val tar­tott a berettyó­új­fa­lui mun­ka­he­lyé­re. Miköz­ben a 47-es számú főút irá­nyá­ba haj­tott, a vele szem­ből érke­ző, a vád­lott által veze­tett sze­mély­gép­jár­mű áttért a sér­tett for­gal­mi sáv­já­ba, ezért a férfi lehú­zó­dott az útról, majd meg­állt. Ezt ész­lel­te a vád­lott, aki szin­tén meg­állt a saját sáv­já­ban, kiszállt autó­já­ból és fenye­ge­tő kije­len­té­se­ket kia­bál­va átment az úton a sértetthez.

A két férfi szó­vál­tás­ba került egy­más­sal, ennek során a vád­lott több alka­lom­mal ököl­lel meg­ütöt­te a sér­tett arcát és mell­ka­sát. A fér­fi­ak ezután dula­kod­ni kezd­tek, majd mind­ket­ten az út mel­let­ti árok­ba estek. A sér­tett véde­ke­zés­ként lelök­te magá­ról az elkö­ve­tőt, kimá­szott az árok­ból, autó­ba ült és elhaj­tott a helyszínről.

A Berettyó­új­fa­lui Rend­őr­ka­pi­tány­ság által lefoly­ta­tott nyo­mo­zás során meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a vád­lott bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben a sér­tett az arcán, nya­kán és mell­ka­sán nyolc napon belül gyó­gyu­ló, könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. Figye­lem­mel azon­ban a sérült test­tá­jé­kok­ra és a bán­tal­ma­zás mód­já­ra, a vád­lott szán­dé­ka súlyo­sabb, nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­sek oko­zá­sá­ra irányult.

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. Vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ügy­ira­tok alap­ján hoz­zon bün­te­tő­vég­zést, mely­ben a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki.