Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Közlekedési táblával támadt járművekre egy férfi Budapesten – videóval és fotókkal – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 48 éves fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő 2021 már­ci­u­sá­ban, egy kisza­kí­tott köz­le­ke­dé­si táb­lá­val zavar­ta a köz­le­ke­dést a X. kerü­let­ben, majd decem­ber­ben egy vil­la­most dobott meg kővel, ami­vel a vil­la­mos­köz­le­ke­dést jelen­tős mér­ték­ben meg­za­var­ta.

A vád sze­rint a vád­lott 2021. már­ci­us 16-án, dél­után, bódult álla­pot­ban, egy X. kerü­le­ti kör­for­ga­lom­nál kisza­kí­tott a helyé­ről egy köz­le­ke­dé­si táb­lát. A férfi kisé­tált az úttest­re, és a táb­lá­val a kezé­ben elő­ször egy gép­ko­csi felé futott, amely kitért előle, majd egy busz felé indult meg, amely­nek a sofőr­je emi­att féke­zés­re kény­sze­rült. A vád­lott ezután vissza­sé­tált a jár­dá­ra, majd ott súly­eme­lést vég­zett a köz­le­ke­dé­si táb­lá­val, amit végül letett a jár­dá­ra. A férfi a cse­lek­mé­nyé­vel a köz­le­ke­dés­ben részt­ve­vők testi épsé­gét veszé­lyez­tet­te.

A vád­lott hóna­pok­kal később, 2021. decem­ber 29-én, ittas álla­pot­ban, egy II. kerü­let­ben köz­le­ke­dő vil­la­mos első szél­vé­dő­jét dobta meg egy kővel. A vil­la­mos veze­tő­je ezt ész­lel­te, ezért a sze­rel­vénnyel inten­zí­ven féke­zett, ennek elle­né­re a kő a jármű a szél­vé­dő­nek csa­pó­dott és azt betör­te. A ron­gá­lás követ­kez­té­ben a sze­rel­vény­ben több mint 100.000 forint kár kelet­ke­zett, és bár sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént, annak reá­lis veszé­lye fenn­állt. Ezen túl­me­nő­en, az adott vona­lon a vil­la­mos­for­ga­lom mint­egy 2 órán keresz­tül szü­ne­telt, 10 darab pót­ló­buszt kel­lett szol­gá­lat­ba állí­ta­ni, és mind­ez kb. 2000 utas uta­zá­sát érin­tet­te.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 48 éves fér­fit köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tet­tel, köz­ér­de­kű üzem műkö­dé­se meg­za­va­rá­sá­nak bűn­tet­té­vel, vala­mint ron­gá­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja, és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott. A vád­lott jelen­leg más ügy­ben kisza­bott jog­erős sza­bad­ság­vesz­tést tölt.

A fel­vé­te­len az lát­szik, aho­gyan a vád­lott osz­lop­pal együtt kisza­kít­ja a helyé­ről a köz­le­ke­dé­si táb­lát, és azzal elő­ször egy köz­le­ke­dő autós felé fut, majd egy busz­ra támad, ezután pedig súly­eme­lést végez a táb­lá­val, majd a végén meg­ér­kez­nek a rend­őrök. A videó az aláb­bi lin­ken meg­te­kint­he­tő:

https://fb.watch/mJi2jdvDrn/