Főoldal » Hírek » Kukásautó gázolta halálra a sértettet – fotókkal – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki egy kukás­au­tót vezet­ve elütött egy kerék­pár­ját toló nőt.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2022 janu­ár­já­nak egyik dél­előtt­jén Mono­ron vég­zett hul­la­dék­be­gyűj­tést és szál­lí­tást egy teher­gép­ko­csit vezet­ve. A tevé­keny­ség során a vád­lott las­san haladt a teher­au­tó­val és időn­ként meg­állt, míg a jármű mel­lett és mögött kol­lé­gá­ja a kihe­lye­zett kuká­kat ürí­tet­te a teher­gép­ko­csi tar­tá­lyá­ba. A műve­let köz­ben a teher­au­tó csak­nem tel­jes szé­les­ség­ben elfog­lal­ta az úttestet.

Az ügy sér­tett­je ugyan­eb­ben az idő­pont­ban a kukás­au­tó mögött haladt, kerék­pár­ját tolva. Miu­tán a sér­tett a meg-megálló teher­au­tót utol­ér­te, úgy kerül­te ki, hogy a kerék­pár­ját fel­tol­ta a jobb olda­li jár­dá­ra. Miu­tán elha­ladt a kukás­au­tó mel­lett, még min­dig tolva a kerék­párt vissza­tért a jármű elé tovább halad­va immár az úttes­ten. A nő már mint­egy három méter­re távo­lo­dott a teher­au­tó­tól, így őt a vád­lott­nak a veze­tő­fül­ké­ből lát­nia kel­lett. Ennek elle­né­re az elkö­ve­tő figyel­met­len­sé­gé­ből adó­dó­an egy­ál­ta­lán nem ész­lel­te a nőt és elin­dul­va kukás­au­tó­val gyor­sí­ta­ni kez­dett, majd utol­ér­ve a sér­tet­tet a jármű jobb első részé­vel elütöt­te őt. Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a sér­tett az úttest­re esett, ahol a teher­au­tó áthaj­tott rajta.

A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, ame­lyek követ­kez­té­ben a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

Az ügy­ben a Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat.

A képek a bal­eset utáni hely­szí­ne­lé­sen készül­tek a részes járművekről.