Főoldal » Hírek » Szegedi Fellebbviteli Főügyészség » Lakat alatt marad az emberölés bűntettével vádolt kábítószerfüggő férfi- a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en hely­ben­hagy­ta a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la a Szol­no­ki Tör­vény­szék azon hatá­ro­za­tát, amellyel fenn­tar­tot­ta egy 31 éves haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­ta­tó, zagy­va­ré­ka­si elkö­ve­tő­nek a letar­tóz­ta­tá­sát. Őt az ügyész­ség egy idős asszony sérel­mé­re elkö­ve­tett élet elle­ni bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel vádol.

 A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű, drog­füg­gő férfi 2018 nya­rán gyü­mölcs­vá­sár­lás ürü­gyén jutott be a 83 éves sér­tett ott­ho­ná­ba, ahol egy isme­ret­len okból kelet­ke­zett konf­lik­tus során a moz­gá­sá­ban kor­lá­to­zott nőt egy kés­sel több alka­lom­mal a felső tes­tén meg­szúr­ta. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett néhány perc alatt éle­tét vesz­tet­te. A vád­lott elfo­gá­sa ott­ho­ná­tól távol, Szi­get­szent­mik­ló­son tör­tént.

A kény­szer­in­téz­ke­dés fenn­tar­tá­sát a szö­kés, elrej­tő­zés vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye indo­kol­ta.

A vád­lott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­nek tisz­tá­zá­sa érde­ké­ben a Szol­no­ki Tör­vény­szék foly­tat­ja a bizo­nyí­tá­si eljá­rást.