Főoldal » Hírek » Lakat alatt maradnak a sorozatbetörők- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja meg­hosszab­bí­tot­ta a letar­tóz­ta­tá­sát annak a két fér­fi­nak, akik Nóg­rád megye­szer­te soro­zat­be­tö­ré­se­ket követ­tek el.

Egy 33 és egy 47 éves férfi 2019 novem­be­re és 2020 feb­ru­ár­ja között – továb­bi két tár­suk­kal –Nóg­rád megye több tele­pü­lé­sén lakó­há­zak­ba, telep­he­lyek­re, hét­vé­gi házak­ba és iro­dá­ba tör­tek be, ahon­nan vil­lany­boj­lert, véső- és fűrész­gé­pet, fűka­szát, GPS beren­de­zést, lap­to­po­kat, külön­fé­le hasz­ná­la­ti tár­gya­kat, sze­szes ita­lo­kat, fény­ké­pe­ző­gé­pet, éksze­re­ket tulaj­do­ní­tot­tak el, emel­lett 5800 Eurót, 3200 dol­lárt és 922.000 Ft kész­pénzt is zsákmányoltak.

A bűn­cse­lek­mé­nye­ket szer­ve­zet­ten, előre meg­ter­vez­ve követ­ték el, az uta­zás­sal, az ingat­la­nok­ba tör­té­nő beju­tás­sal és az érté­kek irán­ti kuta­tás­sal járó fel­ada­to­kat megosztották.

Az idő­sebb férfi a nyo­mo­zás ada­tai sze­rint egye­dül is por­tyá­zott: 2019. szep­tem­ber 8-ára vir­ra­dó­an egy üdü­lő­há­zas öve­zet­ben öt hét­vé­gi házba tört be, ahon­nan sze­szes ita­lo­kat, vadász­tő­rö­ket és külön­fé­le hasz­ná­la­ti tár­gya­kat lopott, majd októ­ber­ben Sal­gó­tar­ján­ban egy lakó­in­gat­lan gará­zsá­ba is beha­tolt, ahon­nan mil­li­ós érték­ben hang­tech­ni­kai esz­kö­zö­ket tulaj­do­ní­tott el. Végül egy tár­sá­val egy hat­va­ni telep­hely­ről mint­egy 2.500.000 Ft érték­ben réz­ká­belt, egy kis­te­le­pü­lés lakó­in­gat­la­ná­ból gépe­ket és szer­szá­mo­kat is zsákmányolt. 

A gya­nú­sí­tot­tak ter­hé­re több­rend­be­li lopás bűn­tet­te róha­tó, mely bűn­cse­lek­mé­nye­ket bűn­szö­vet­ség­ben követ­ték el.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés vala­mint a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben arra tett indít­ványt, hogy a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát hosszab­bít­sa meg, mely­nek helyt adva a nyo­mo­zá­si bíró a kény­szer­in­téz­ke­dést 2021. ápri­lis 18-ig meghosszabbította.

A vég­zést az ügyész­ség tudo­má­sul vette, azon­ban az még nem vált vég­le­ges­sé, mivel elle­ne a ter­hel­tek fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.

Az üggyel össze­füg­gő rend­őr­sé­gi anya­gok az aláb­bi lin­ken érhe­tők el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/tetten-ertek-es-elfogtak-a-rendorok-a