Főoldal » Archív » Lakhelyelhagyási tilalmat megszegve fosztotta ki az idős nőt

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a jelen­leg már elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő nővel szem­ben, aki tár­sa­i­val kifosz­tott egy 82 éves asszonyt Tatabányán.

A bakony­szom­bat­he­lyi nő idén ápri­lis 12-én - a vele szem­ben akkor fenn­ál­ló lak­hely­el­ha­gyá­si tila­lom elle­né­re - két tár­sá­val Tata­bá­nyá­ra indult, majd ott ket­ten bemen­tek az idős sér­tett tata­bá­nyai laká­sá­ba papír és író­szer kérés ürü­gyén. Az elkö­ve­tők az asszony figyel­mét a kony­há­ban elte­rel­ték, a kony­ha és a hűtő­szek­rény ajta­ját nyi­to­gat­ták azért, hogy a sér­tett onnan ne lás­son ki. Ezt kihasz­nál­va a har­ma­dik tet­tes a lakás szo­bá­já­ba ész­re­vét­le­nül besur­rant, és eltu­laj­do­ní­tot­ta a sér­tett kész­pén­zét, vala­mint az arany éksze­re­it össze­sen 802.019,- Ft érték­ben, majd távo­zott. Ezt köve­tő­en a nő és a férfi – gon­do­san letö­röl­ve min­den álta­luk meg­fo­gott tár­gyat – szin­tén siet­ve elhagy­ták a lakást.

A nő tár­sa­i­nak kilé­tét ez idáig meg­ál­la­pí­ta­ni nem lehetett.

A járá­si ügyész­ség az elkö­ve­tő­vel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.