Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség » Lámpákat akart lopni a műszakvezető - FOTÓVAL - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki Győr­ben, a mun­kál­ta­tó­já­tól pró­bált meg két gép­ko­csi­lám­pát ellop­ni.

A vád sze­rint egy győri gép­jár­mű­gyár­tó cég­nél műszak­ve­ze­tő­ként dol­go­zó férfi a mun­ka­he­lyé­ről pró­bált meg két autó­lám­pát ellop­ni. Elő­ször a cég kész­le­té­ből meg­ren­del­te a lám­pá­kat, majd azo­kat a főnö­ke autó­já­ba tette, és azzal a gyár terü­le­té­ről kihaj­tott. A dol­go­zói par­ko­ló­ban átpa­kol­ta a lám­pá­kat a saját autó­já­ba és vissza­in­dult dol­goz­ni. Ekkor azon­ban a cég biz­ton­sá­gi szol­gá­la­ta meg­ál­lí­tot­ta, és vissza­vet­te a lám­pá­kat.

A ter­helt kihall­ga­tá­sa során azt mond­ta, hogy a lám­pá­kat a cégé­től hasz­ná­lat­ra kapott autó­ra akar­ta sze­rel­ni, hogy „job­ban néz­zen ki”.

Az érték­nyi­lat­ko­zat sze­rint a két lámpa érté­ke több, mint egy­mil­lió Ft volt, mely a vissza­vé­te­lük­kel meg­té­rült.

A vád­lott ellen nagyobb érték­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat az ügyész­ség, vele szem­ben három év bün­te­tés is kiszab­ha­tó.