Főoldal » Hírek » Lányával létesített szexuális kapcsolatot az apa - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta az apa bün­te­té­sé­nek a súlyo­sí­tá­sát abban az ügy­ben, amely­ben négy fel­nőtt éve­ken át sze­xu­á­li­san zak­la­tott egy kis­ko­rú lányt.

A jog­erős íté­let sze­rint az édes­apa a tizen­há­rom éves lányá­val 2017 nyara és 2018 nyara között, leg­alább hat alka­lom­mal vég­zett sze­xu­á­lis cse­lek­ményt. Rész­ben ezzel egy­idő­ben, 2019 tava­szá­ig a kis­lány báty­ja pedig három alka­lom­mal, erő­szak­kal léte­sí­tett sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot a testvérével.

A gyer­mek beszá­molt a vele tör­tén­tek­ről az édes­any­já­nak, aki fele­lős­ség­re vonta a csa­lád­ta­go­kat, de semmi mást nem tett.

A kis­lány csa­lád­já­nak egy jó isme­rő­se, már a kis­lány tizen­ket­te­dik élet­évé­nek betöl­té­se előtt is foly­ta­tott sze­xu­á­lis viszonyt a gyer­mek­kel, oly módon, hogy alko­holt ita­tott vele, aki ettől elbó­dult, azaz véde­ke­zés­re kép­te­len álla­pot­ba került. A férfi a sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket havi rend­sze­res­ség­gel 2019 ápri­li­sá­ig foly­tat­ta. Elő­for­dult olyan alka­lom is, hogy abban részt vett a férfi sze­re­tő­je is.

A gyer­mek a hely­ze­tét remény­te­len­nek érez­te, ezért 2019. ápri­lis 27-én meg­szö­kött ott­hon­ról. Ezt köve­tő­en őt és a húgát is kiemel­ték a családból.

A cse­lek­mé­nyek követ­kez­té­ben a kis­lány érzel­mi, erköl­csi, pszi­chés fej­lő­dé­se súlyo­san sérült.

Az édes­anya a lányá­nak érde­mi segít­sé­get nem nyúj­tott, őt nem védte meg a csa­lád­ta­gok­kal szem­ben, ható­ság­hoz nem for­dult, ezzel elkö­vet­te a kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­tét. Vele szem­ben egy külön eljá­rás­ban vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­tak ki.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék az apát foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis vissza­élés bűn­tet­te miatt 5 év bör­tön­bün­te­tés­re, 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Emel­lett vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végz­het­né. Szü­lői fel­ügye­le­ti jogát két kis­ko­rú lánya vonat­ko­zá­sá­ban megszüntette.

Az íté­let ellen az ügyész az apa vonat­ko­zá­sá­ban súlyo­sí­tá­sért fellebbezett.

A másod­fo­kú eljá­rás­ban a bíró­ság 2023. május 16-án kihir­de­tett íté­le­té­ben a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­já­val egyet­ér­tett, az apa bün­te­té­sé­nek a tar­ta­mát 6 évre felemelte.

A test­vér 7 év 6 hónap és a csa­lád férfi isme­rő­sé­nek 12 év fegy­ház­bün­te­té­se, vala­mint sze­re­tő­jé­nek 2 év bör­tön­bün­te­té­se is jogerős.