Főoldal » Hírek » Baranya Vármegyei Főügyészség » Láthatás során botrányosan viselkedett az anya - vádemelés- a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség ható­sá­gi eljá­rás meg­za­va­rá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy anya ellen, aki a gyer­me­ke­i­vel tör­té­nő lát­ha­tás során maga­tar­tá­sá­val meg­za­var­ta a ható­sá­gi eljárást.

Az anya gyer­me­ke­i­nek szü­lői fel­ügye­le­ti jogá­val a nagy­szü­lők ren­del­kez­tek. Az anya a gyer­me­kek­kel a kap­cso­lat­tar­tást a család- és gyer­mek­jó­lé­ti szol­gá­la­ton keresz­tül gya­ko­rol­hat­ta oly módon, hogy a gyer­me­ke­ket a nagy­szü­lők vit­ték a szol­gá­lat egyik hiva­ta­li helyi­sé­gé­be és az anya a gyer­me­ke­ket ott láto­gat­hat­ta meg.

2019 szep­tem­be­ré­ben az anya egy ilyen lát­ha­tás során kap­cso­lat­tar­tás­ra alkal­mat­lan álla­pot­ban, itta­san jelent meg.

A nő a hiva­tal­ban az ott tar­tóz­ko­dó és kap­cso­lat­tar­tás­ra vára­ko­zó embe­re­ket szi­dal­maz­ni kezd­te, azok­nak han­go­san egy könyv­ből szö­ve­get olva­sott fel, melyet vul­gá­ris, trá­gár kife­je­zé­sek­kel kom­men­tált. Maga­tar­tá­sá­val meg­za­var­ta a jelen lévő sze­mé­lye­ket, vala­mint az ott dol­go­zó­kat, akik több­ször fel­szó­lí­tot­ták a vád­lot­tat maga­tar­tá­sá­nak beszüntetésére.

A nő azon­ban ezt figyel­men kívül hagy­ta és tovább foly­tat­ta zava­ró maga­tar­tá­sát, míg az épü­let­ből ki nem kísérték.

Néhány perc­cel később meg­ér­ke­zett a kap­cso­lat­tar­tás­ra az egyik kis­ko­rú gyer­mek is a nagy­szü­lő­vel, akik­kel közöl­ték az ott dol­go­zók, hogy figye­lem­mel a nő álla­po­tá­ra, a kap­cso­lat­tar­tás elmarad.

Ez az anyá­nak nem tet­szett, ezért han­go­san szi­dal­maz­ni, sér­te­get­ni kezd­te az ügy­in­té­ző­ket, majd velük szem­ben agresszí­ven lépett fel.

A vád­lott maga­tar­tá­sá­val akkor hagyott fel, ami­kor az ügy­in­té­zők tájé­koz­tat­ták, hogy a rend­őr­sé­get értesítik.

A nő cse­lek­mé­nye a ható­sá­gi eljá­rás meg­za­va­rá­sa vét­sé­gé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.