Főoldal » Hírek » Fejér Vármegyei Főügyészség » Lefejelt és arcon ütött egy kiskorút, valamint késsel szúrt egy másik kiskorú felé egy székesfehérvári szórakozóhelyen-a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2020. szep­tem­ber 11-én egy szé­kes­fe­hér­vá­ri szó­ra­ko­zó­he­lyen lefe­jelt és arcon ütött egy kis­ko­rút, zseb­kés­sel pedig egy másik kis­ko­rú nyaka felé szúrt.

A gya­nú­sí­tott, miu­tán a pul­tos és az egyik kis­ko­rú sér­tett az ittas álla­po­ta miatt agresszív maga­tar­tást tanú­sí­tó fér­fit a szó­ra­ko­zó­hely elha­gyá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel, a sér­tet­tet lefe­jel­te és arcon ütöt­te. A férfi a szó­ra­ko­zó­hely előtt tovább foly­tat­ta a garáz­da maga­tar­tást, az őt vissza­tar­tók­kal szem­ben táma­dó­lag lépett fel, majd elő­vett egy öt cen­ti­mé­ter hosszú zseb­kést, és azzal több alka­lom­mal a másik kis­ko­rú nyaka felé szúrt, aki azon­ban a táma­dás elől kitért.

A bán­tal­ma­zás során egyik sér­tett sem szen­ve­dett sérü­lést, azon­ban az elkö­ve­tés módja, körül­mé­nyei, a táma­dott test­tá­jék alap­ján a súlyos sze­mé­lyi sérü­lés kiala­ku­lá­sá­nak reá­lis veszé­lye fennállt.

A gya­nú­sí­tott kihí­vó, közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást, vagy ria­dal­mat keltsen.

A gya­nú­sí­tott bün­te­tett elő­éle­tű, cse­lek­mé­nyét a hason­ló bűn­cse­lek­mény miatt kisza­bott fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés pró­ba­ide­jé­nek hatá­lya alatt állva követ­te el, így a bűn­is­mét­lés reá­lis veszé­lye fennáll.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott, és elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, a dön­tés védel­mi fel­leb­be­zés foly­tán nem végleges.