Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Lesodorta egy rabbi fejéről a kipát – nem közösség tagja elleni erőszak, hanem becsületsértés miatt ítélték el- A Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség  közös­ség tagja elle­ni erő­szak bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sa és súlyo­sí­tás érde­ké­ben fel­leb­be­zett.

A Pest Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság 2020. júni­us 30-án első­fo­kon íté­le­tet hir­de­tett annak a 45 éves fér­fi­nak az ügyé­ben, aki 2017. júli­u­sá­ban Buda­pest XIII. kerü­le­té­ben egy volt kol­lé­gá­ját bán­tal­maz­ta, vala­mint 2018. ápri­li­sá­ban az Örs Vezér terén talál­ha­tó  bevá­sár­ló­köz­pon­tok egyi­ké­nek üzle­té­ben egy kül­föl­di ille­tő­sé­gű rabbi fejé­ről leso­dor­ta a kipát miköz­ben egy­ér­tel­mű­en fel­is­mer­te, hogy annak vise­lő­je val­lá­si közös­ség­hez tar­to­zik.

A bíró­ság a vád­lot­tat a volt kol­lé­gá­ja bán­tal­ma­zá­sa miatt súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, míg a másik tény­ál­lás ese­té­ben a bűn­cse­lek­mé­nyét közös­ség tagja elle­ni erő­szak bűn­tet­te helyett becsü­let­sér­tés vét­sé­gé­nek minő­sí­tet­te és  őt a két bűn­cse­lek­mény miatt 3 év pró­bá­ra bocsá­tot­ta.

A bíró­ság szó­be­li indo­ko­lá­sa sze­rint a rabbi fejé­ről a kipa lesod­rá­sa ugyan kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes volt és azt a vád­lott meg­ál­la­pít­ha­tó­an val­lá­si közös­ség­hez tar­to­zás miatt követ­te el, azon­ban egy továb­bi bün­te­tő tör­vény­ben rög­zí­tett  tény­ál­lá­si elem, azaz a maga­tar­tás ria­da­lom kel­té­sé­re alkal­mas­sá­ga nem való­sult meg, ezért a férfi cse­lek­mé­nye nem bűn­tett­nek, csak az eny­hébb meg­íté­lé­sű becsü­let­sér­tés vét­sé­gé­nek minő­sül.

A kerü­le­ti ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a vád­lott maga­tar­tá­sa nem­csak alkal­mas volt a ria­da­lom kel­té­sé­re, hanem az az érin­tett ese­té­ben tény­le­ge­sen be is követ­ke­zett, így a közös­ség tagja elle­ni erő­szak bűn­tet­te mara­dék­ta­la­nul meg­va­ló­sult.

Erre figye­lem­mel az ügyész a bíró­sá­gi íté­let­tel szem­ben elté­rő jogi minő­sí­tés és súlyo­sabb bün­te­tés, konk­ré­tan vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben a vád­lott ter­hé­re fel­leb­be­zést jelen­tett be.

 Az ügy­ben a koráb­bi köz­le­mény itt érhet el:

https://ugyeszseg.hu/tenyerrel-lesodorta-a-sertett-kipajat-vademeles/