Főoldal » Archív » Letartóztatása meghosszabbítását indítványozta az ügyészség annak az oroszlányi férfinak, aki megölte testvérét

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sát annak a fia­tal fér­fi­nak, aki orosz­lá­nyi ott­ho­nuk­ban idén május­ban meg­öl­te testvérét. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az ittas férfi 2020. május 9-én, este orosz­lá­nyi ott­ho­nuk­ban elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en, dula­ko­dás köz­ben egy 33 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel mell­ka­son szúr­ta test­vé­rét. A sér­tett a szú­rást köve­tő­en még el tudta hagy­ni a lakást, a lej­jebb lakó szom­széd­já­tól segít­sé­get kért, majd össze­esett és meghalt.

A gya­nú­sí­tott bün­te­tett elő­éle­tű, az ember­ölést fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt követ­te el.

A Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra 2020. május 12. nap­ján elren­del­te a gya­nú­sí­tott letartóztatását.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett a letar­tóz­ta­tás három hónap­pal tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sá­ra, mivel tovább­ra is meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy a férfi sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.