Főoldal » Hírek » Letartóztatásba került a szombat hajnali orosházi rabló - a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Békés Megyei Főügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te, súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és egy másik rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy 23 éves bün­te­tett elő­éle­tű vég­egy­há­zi férfi letar­tóz­ta­tá­sát. A férfi szom­bat haj­nal­ban Oros­há­zán, a piac köze­lé­ben rátá­madt egy idős nőre és elvet­te 3.200 forintját.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2021. júli­us 31-én, 05 óra előtt Oros­há­zán, a Sza­bad­ság tér 1. szám előtt az utcán úton­ál­ló módon meg­ál­lí­tot­ta a 70 éves nőt, és pénzt köve­telt tőle. Ami­kor az idős sér­tett nem tett ele­get a köve­te­lés­nek, a gya­nú­sí­tott két kéz­zel ellök­te, majd a föld­re került sér­tet­tet egy­szer meg­rúg­ta, több­ször meg­ütöt­te, majd az érté­ke­i­nek meg­szer­zé­se érde­ké­ben elkezd­te rán­gat­ni a sér­tett kar­ján lévő tás­kát. A férfi cse­lek­mé­nyé­vel akkor hagyott fel, ami­kor a sér­tett a bán­tal­ma­zás miatt végül bele­gye­zett, hogy átad­ja a pén­zét. A pénz­tár­cá­já­ból előbb 4 db 500 forin­tos bank­je­gyet adott át, de a férfi köve­te­lé­sé­re végül a pénz­tár­cá­já­ban lévő apró­pénzt, kb. 1.200 forin­tot is átad­ta. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lést, orr­csont­tö­rést szenvedett.

A férfi a fenti cse­lek­mény elkö­ve­té­sét köz­vet­le­nül meg­elő­ző­en, 05 óra előtt nem sok­kal Oros­há­zán, a Rákó­czi út és a Deák Ferenc u. sar­kán oda­lé­pett az ott vára­ko­zó másik nőhöz, rákö­szönt és 150 forin­tot kért tőle. A sér­tett­nél azon­ban nem volt pénz, mert dol­goz­ni indult, így nem is tudott volna adni. Ekkor a férfi indu­la­tos­sá vált, szi­dal­maz­ni kezd­te a sér­tet­tet és egy­szer - az érté­ke­i­nek meg­szer­zé­se érde­ké­ben - ököl­lel halán­té­kon ütöt­te. A sér­tett ezt köve­tő­en futás­nak eredt, sike­rült elme­ne­kül­nie, egy köze­li pék­ség­ben segít­sé­get kért. Sérü­lé­se a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nem lett.

A fér­fi­val szem­ben két másik bün­te­tő­el­já­rás is folya­mat­ban van súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt, ez utób­bi ügy­ben éppen a cse­lek­mé­nye­ket meg­elő­ző napon, 2021. júli­us 30-án hall­gat­ták ki gyanúsítottként.

Az ügyész­ség a kény­szer­in­téz­ke­dést első­sor­ban a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lyé­re tekin­tet­tel indít­vá­nyoz­ta. Más­részt a férfi az elra­bolt pénz nagy részét – amely tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­köz – elrej­tet­te, és meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő volt az is, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a még fel nem lelt tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­kö­zök elrej­té­sé­vel, meg­sem­mi­sí­té­sé­vel vagy a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val a bizo­nyí­tást meg­ne­he­zí­te­né. Ezen felül a férfi ese­té­ben a bűn­is­mét­lés ténye és jövő­be­li veszé­lye is fennállt. 

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ért­ve 1 hónap­ra elren­del­te a ter­helt letartóztatását.