Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a bódult férfi, aki a gyanú szerint felfegyverkezve támadt a rendőrökre - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és testi sér­tés miatt nyo­moz egy  férfi ellen, aki a gyanú sze­rint jog­sze­rű­en intéz­ke­dő rend­őr­re támadt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2021. feb­ru­ár 17-én, egy bor­so­di csa­lá­di ház udva­rán, a bódult férfi mene­kül­ni pró­bált a vele szem­ben intéz­ke­dést kez­de­mé­nye­ző rend­őrök elöl, majd eköz­ben egy 10 kilo­gramm súlyú iro­dai szék­kel az egyik nyo­mo­zó feje felé ütött.

Az ütést a rend­őr bal kezé­vel hárí­ta­ni tudta, de eköz­ben nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szenvedett.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te az elkö­ve­tő őri­ze­tét és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­nek és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­nek a meg­ala­po­zott gya­nú­ját közöl­te vele.  A férfi a gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sa során tagad­ta a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét és panasszal élt az őri­zet elren­de­lé­se ellen.

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség a meg­kí­sé­relt szö­kés és a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a férfi letartóztatását.

Az ügyé­szi indít­vánnyal egyet­ért­ve a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság a kény­szer­in­téz­ke­dést egy hónap­ra elren­del­te. A vég­zés ellen a gya­nú­sí­tott és a védő­je fellebbezett.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott ügyész­sé­gi köz­le­mény – fény­ké­pek­kel – az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/orizetben-a-bodult-ferfi-aki-a-gyanu-szerint-felfegyverkezve-tamadt-a-rendorokre-a-kozponti-nyomozo-ugyeszseg-sajtokozlemenye/.