Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség » Letartóztatásban a győri vasútállomáson rendőrre támadó férfi - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt foly­tat nyo­mo­zást az ügyben.

2020. augusz­tus 3-án 19 óra körül a győri vas­út­ál­lo­má­son az ittas álla­pot­ban lévő, 36 éves fér­fi­val szem­ben azért intéz­ked­tek a rend­őrök, mert zavar­tan visel­ke­dett és han­go­san kiabált.

A pálya­ud­va­ron szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő rend­őr­nő – aki koráb­ban már intéz­ke­dett a fér­fi­val szem­ben – ész­lel­ve a cse­lek­ményt az intéz­ke­dés meg­kez­dé­se mel­lett dön­tött, mely­hez rádi­ón kért segítséget.

Mielőtt az erő­sí­tés meg­ér­ke­zett volna a hely­szín­re a férfi meg­pró­bál­ta kike­rül­ni a rend­őr főtörzs­őr­mes­tert, aki erre fel­szó­lí­tot­ta, hogy áll­jon meg. A férfi nem állt meg, ezért a rend­őr­nő az elkö­ve­tő ruhá­za­tá­nak meg­ra­ga­dá­sá­val pró­bál­ta fel­tar­tóz­tat­ni őt.

Ekkor a férfi ököl­lel orr­nyer­gen ütöt­te a rend­őrt, majd elme­ne­kült, végül állam­pol­gá­ri segít­ség­gel a pálya­ud­var előtt elfogták.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te az elkö­ve­tő őri­ze­tét, hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te, vala­mint könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a fér­fit, aki nem élt panasszal a gya­nú­sí­tás ellen. A gya­nú­sí­tott elis­mer­te a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, de nem tett érde­mi vallomást.

A bün­te­tett elő­éle­tű gya­nú­sí­tott jelen bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét meg­elő­ző­en is több – rész­ben hiva­ta­los sze­mély elle­ni bűn­cse­lek­mény miatt indult – bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt állt, így ese­té­ben reá­lis veszély volt a bűn­is­mét­lés. Mivel haj­lék­ta­lan élet­vi­te­le miatt az is fel­te­he­tő volt, hogy a bün­te­tő­el­já­rás­ban elér­he­tet­len­né válna, az ügyész­ség vele szem­ben a leg­szi­go­rúbb sze­mé­lyi sza­bad­sá­got érin­tő kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sét indítványozta.

A Győri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en a bíró­ság 2020. augusz­tus 6-án elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. A kény­szer­in­téz­ke­dés­ről szóló vég­zés nem jog­erős, a dön­tés ellen a gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tett be.