Főoldal » Archív » Letartóztatásban a kitartott férfi

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a mai napon elren­del­te egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki több mint öt éven keresz­tül abból élt, hogy pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get foly­ta­tó nők­kel tar­tat­ta el magát. 

A gyanú sze­rint az elkö­ve­tő 2013. év ele­jé­től a 2018. augusz­tus 15. nap­ján tör­tént őri­zet­be véte­lé­ig Tata­bá­nyán több nő pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­gé­hez nyúj­tott segít­sé­get, majd a nők szol­gál­ta­tá­sá­nak ellen­ér­té­két magá­hoz vette, és fel­él­te. A férfi az egyik nőt verés­sel fenye­get­ve arra kény­sze­rí­tet­te, hogy pros­ti­tu­ált­ként dol­goz­zon, aki végül tőle elme­ne­kült.  A gya­nú­sí­tott másik két nő pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­gét is segí­tet­te úgy, hogy a tulaj­do­nát képe­ző ingat­lan hasz­ná­la­tát ren­del­ke­zé­sük­re bocsá­tot­ta, továb­bá őket gép­ko­csi­val a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség vég­zé­sé­nek hely­szí­né­re szállította.

A bíró­ság meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy az ügyész­ség indít­vá­nya meg­ala­po­zott, mert fenn­áll annak a veszé­lye, hogy az elkö­ve­tő sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén az eljá­rás ered­mé­nyes­sé­gét veszé­lyez­tet­né, továb­bá fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszé­lye is, ezért a letar­tóz­ta­tást egy hónap idő­tar­tam­ra elrendelte.

A nyo­mo­zó ható­ság kitar­tott­ság bűn­tet­te miatt foly­tat­ja a nyomozást.