Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a rendőrökre késsel támadó szabolcsi és a befogadó állomáson rendőrt megütő külföldi férfi - fotóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja mind­két eset­ben egyet­ér­tett a nyo­mo­zó ügyész­ség letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­re irá­nyu­ló indítványával. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a 31 éves sza­bol­csi férfi 2023. feb­ru­ár 7-én, este, egy köz­le­ke­dé­si bal­ese­tet köve­tő hely­szí­ni intéz­ke­dés köz­ben itta­san fenye­get­te meg a rend­őrö­ket, úgy, hogy a több­szö­ri fel­szó­lí­tás elle­né­re egy 32 cen­ti­mé­ter hosszú kés­sel – folya­ma­to­san szúró és vágó moz­du­la­to­kat téve – köze­le­dett hozzájuk.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te a bün­te­tett elő­éle­tű férfi őri­ze­tét, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt, majd sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta letartóztatását.

A másik ügy­ben azért indult eljá­rás a magát iraki állam­pol­gár­nak valló ide­gen­ren­dé­sze­ti őri­ze­tes ellen, mert a ren­del­ke­zés­re álló ada­tok alap­ján 2023. feb­ru­ár 3-án, egy őrzött szál­lás­he­lyén a zár­ká­já­ból a folyo­só­ra dobott egy vas­szé­ket, majd min­den előz­mény nél­kül ököl­lel arcon ütött egy rendőrt.

Az intéz­ke­dő rend­őr a segít­sé­gé­re siető fegy­ve­res biz­ton­sá­gi őrrel az elkö­ve­tő­vel szem­ben testi kény­szert alkal­ma­zott, eköz­ben a 31 éves férfi a rend­őrt két­szer leköp­te, egy alka­lom­mal az arcá­ba fejelt és meg akar­ta harap­ni. Miu­tán meg­bi­lin­csel­ték, elve­ze­té­se köz­ben is agresszí­ven visel­ke­dett, tovább­ra is pró­bál­ta a rend­őrt meg­rúg­ni és leköp­ni, vala­mint berúg­ta a láto­ga­tói helyi­ség abla­kát is.

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­nek és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te kísér­le­té­nek elkö­ve­té­sé­vel gya­nú­sí­tot­ta meg a kül­föl­di fér­fit, aki­nek letar­tóz­ta­tá­sát azóta a bíró­ság – min­den­ben egyet­ért­ve az ügyész­ség erre irá­nyu­ló indít­vá­nyá­val – elrendelte.

A vég­zé­sek ellen mind­két gya­nú­sí­tott fel­leb­be­zést jelen­tett be.

A sza­bol­csi elkö­ve­tő­ről egy biz­ton­sá­gi kame­ra rög­zí­tet­te a fotót. 

Az ügy­ben koráb­ban kiadott köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/kessel-tamadt-a-rendorokre-a-szabolcsi-ferfi-fotoval-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/.