Főoldal » Hírek » Letartóztatásban az embercsempészettel gyanúsított szerb férfi - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a szerb ember­csem­pészt, aki a rend­őri intéz­ke­dés köz­ben pró­bált meg­szök­ni.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a fér­fit 2020. decem­ber 21-én, 16 óra­kor vonta intéz­ke­dés alá a rend­őr­jár­őr Deszk magas­sá­gá­ban. Az intéz­ke­dés­re az adott okot, hogy a rend­őrök ész­lel­ték, a gya­nú­sí­tott által veze­tett teher­gép­ko­csi­ba töb­ben pró­bál­nak beszáll­ni. Az össze­sen 10, magát szír állam­pol­gár­sá­gú­nak valló sze­mély rövid­del azt meg­elő­ző­en Magyar­or­szág hatá­rát ille­gá­li­san lépte át, sem sze­mély­azo­nos­sá­gu­kat, sem pedig a magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét nem tud­ták iga­zol­ni. Az ille­gá­lis határ­át­lé­pők szál­lí­tá­sát vál­la­ló szerb állam­pol­gár­sá­gú gya­nú­sí­tott a rend­őri intéz­ke­dés köz­ben a hely­szín­ről elfu­tott. A fér­fit más­nap kora dél­után sike­rült a rend­őrök­nek elfog­ni­uk, elő­ál­lí­ta­ni­uk, majd őri­zet­be ven­ni­ük.

A gya­nú­sí­tot­tal mind­ed­dig isme­ret­le­nül maradt meg­bí­zói közöl­ték az ille­gá­lis határ­át­lé­pők fel­vé­te­li helyét, vala­mint azt, hogy őket Auszt­ri­á­ba kell szál­lí­ta­ni 1.000 euró fejé­ben.

Az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va, vagyo­ni haszon­szer­zés végett elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a szö­kés ténye, a szö­kés elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye okán tett indít­ványt a letar­tóz­ta­tás 1 hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát.