Főoldal » Archív » Letartóztatásban az oroszlányi rabló

A fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő bün­te­tő ügy­ben -a Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyá­nak helyt adva-, a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a mai napon elren­del­te annak a fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki a nyílt utcán kira­bolt egy nőt. 

Az asszony 2018. júni­us 3. nap­ján, a déli órák­ban Orosz­lány­ban haza­fe­lé sétált. A gya­nú­sí­tott a jár­dán a sér­tett mögé lépett, majd azért, hogy tőle az érté­ke­it elve­gye, a sér­tet­tet egy ököl­nyi nagy­sá­gú kővel két­szer fejen ütöt­te. A férfi a vérző sér­tett vál­lá­ról a tás­kát lerán­tot­ta, majd elme­ne­kült a 10.000 forint érté­kű zsákmánnyal.

A bán­tal­ma­zás­sal oko­zott sérü­lés gyógy­tar­ta­má­nak meg­ál­la­pí­tá­sa folya­mat­ban van.

A gya­nú­sí­tott ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le öt évtől tíz évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A gya­nú­sí­tott állan­dó lakó­hellyel nem ren­del­ke­zik, mun­ka­nél­kü­li, a cse­lek­mény elkö­ve­té­sét köve­tő­en elme­ne­kült, az őt üldö­ző tanúk, vala­mint a hely­szín­re érke­ző rend­őrök elől egy bok­ros, nádas, növény­zet­tel sűrűn benőtt terü­le­ten el akart rej­tőz­ni, ezért tar­ta­ni kell a szökésétől.

A járás­bí­ró­ság osz­tot­ta az ügyész­ség állás­pont­ját, és a férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elren­del­te. A vég­zés nem jog­erős, mert elle­ne a védő fel­leb­be­zést jelen­tett be.