Főoldal » Hírek » Letartóztatásban egy iraki és egyiptomi embercsempész - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye-rendőrségi videóval

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a két fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akik a gyanú sze­rint 2020. novem­ber 28-án öt, Magyar­or­szág terü­le­tén ille­gá­li­san tar­tóz­ko­dó kül­föl­di állam­pol­gár­nak nyúj­tot­tak segít­sé­get az állam­ha­tár jog­el­le­nes átlépéséhez.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak egyi­ke, azért, hogy a Magyar­or­szág terü­le­té­re ille­gá­li­san érke­ző kül­föl­di­ek­nek az állam­ha­tár jog­el­le­nes átlé­pé­sé­hez Auszt­ri­á­ba való eljut­ta­tá­suk­kal segít­sé­get nyújt­son, a szerb határ­nál őket a gép­jár­mű­vé­be fel­vet­te. A gya­nú­sí­tott a gép­ko­csi utas­te­ré­ben helyet fog­la­ló három és a cso­mag­tar­tó­ban lévő két mig­ráns­sal elin­dult a határ felé, miköz­ben a társa egy másik gép­ko­csi­ban előt­te haladt. A gya­nú­sí­tot­tak a kap­cso­la­tot egy­más­sal folya­ma­to­san tartották.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság Enyin­gi Rend­őr­őrs jár­őrei a mene­kül­te­ket szál­lí­tó gép­jár­mű­vet Enyin­gen ellen­őr­zés alá von­ták, így a bűn­cse­lek­ményt leleplezték.

A ter­hel­tek magyar­or­szá­gi lakó- és tar­tóz­ko­dá­si hellyel nem ren­del­kez­nek, ala­po­san fel­te­he­tő, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­suk ese­tén a bün­te­tő­el­já­rás során elér­he­tet­len­né vál­ná­nak, vonat­ko­zá­suk­ban a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye fenn­áll. A gya­nú­sí­tot­tak által elkö­ve­tett cse­lek­mény jelen­tős tár­gyi súlyú, azt szer­ve­zet­sze­rű­en haj­tot­ták végre, így meg­ala­po­zot­tan lehet tar­ta­ni attól, hogy a bün­te­tő­el­já­rás­ban részt­ve­vő sze­mé­lye­ket befo­lyá­sol­nák, tekin­te­tük­ben a bizo­nyí­tás veszé­lyez­te­té­se meg­ál­la­pít­ha­tó, továb­bá alap­pal fel­té­te­lez­he­tő, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­suk ese­tén továb­bi hason­ló bűn­cse­lek­mé­nye­ket való­sí­ta­ná­nak meg, így a bűn­is­mét­lés reá­lis veszé­lye is fennáll.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te a ter­hel­tek letar­tóz­ta­tá­sát, a bíró­ság dön­té­se védel­mi fel­leb­be­zés foly­tán nem végleges.

A rend­őr­ség videó fel­vé­telt tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nye itt található:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/rendorkezen-az-embercsempeszek-0