Főoldal » Hírek » Letartóztatásban marad a 11 éves nevelt gyermeke sérelmére szexuális erőszakot elkövető román férfi - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Íté­lő­táb­la a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en hely­ben­hagy­ta a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék vég­zé­sét, amellyel a foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­vel vádolt román állam­pol­gár­sá­gú férfi letar­tóz­ta­tá­sát a vád­eme­lést köve­tő­en fenntartotta.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a férfi 2019 szep­tem­be­ré­ben Mély­kú­ton két­szer vég­zett sze­xu­á­lis cse­lek­ményt az akkor 11 éves nevelt lányá­val. Az egyik ilyen ese­mény­re akkor került sor, ami­kor a sér­tett gyer­mek aludt, és ennek követ­kez­té­ben véde­ke­zés­re kép­te­len álla­pot­ban volt.

A vád tár­gyát képe­ző bűn­cse­lek­ményt a Bün­te­tő Tör­vény­könyv 5 évtől 20 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li büntetni.

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék a főügyész­ség indít­vá­nyá­ra fenn­tar­tot­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sát az első­fo­kú bíró­ság ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­nak kihir­de­té­sé­ig, amely vég­zés ellen a védő jelen­tett be fel­leb­be­zést. A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a fel­leb­be­zést nem tar­tot­ta ala­pos­nak, ezért az első­fo­kú vég­zés hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indítványt.

A Sze­ge­di Íté­lő­táb­la az első­fo­kú vég­zést hely­ben­hagy­ta és meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a férfi egy­szer már meg­szö­kött a ható­sá­gok elől, továb­bá a vád tár­gyát kiemel­ke­dő tár­gyi súlyú, magas bün­te­té­si tétel­lel fenye­ge­tett bűn­cse­lek­mény képe­zi. A férfi kül­föl­di állam­pol­gár, aki magyar­or­szá­gi lakó­hellyel nem ren­del­ke­zik, ezért fenn­áll a szö­kés és az elrej­tő­zés veszé­lye, amely tör­vé­nyi okok­ra tekin­tet­tel tör­vé­nye­sen került sor a letar­tóz­ta­tá­sá­nak fenn­tar­tá­sá­ra és eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dés alkal­ma­zá­sát az íté­lő­táb­la sem látta indokoltnak.

Az eljá­rás a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szé­ken folytatódik.