Főoldal » Archív » Letartóztatásban marad a fiatal nő halálát okozó ittas járművezető

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a halált okozó, ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gét, a segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak a veszély­hely­ze­tet elő­idé­ző által elkö­ve­tett bűn­tet­tét, vala­mint a jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­tét elkö­ve­tő férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak újabb két hónap­pal tör­té­nő meghosszabbítását. 

Az ittas álla­pot­ban lévő gya­nú­sí­tott 2018. ápri­lis 30. nap­ján, este, Bajó­ton, a pin­ce­so­ron par­ko­ló gép­ko­csi­ba úgy ült be, hogy a tulaj­do­nos­tól arra enge­délyt nem kér, így nem is kapott.  A gép­jár­mű­ben már öten ültek, akik arra vár­tak, hogy a sze­szes­italt nem fogyasz­tó isme­rő­sük vigye őket haza. Ezzel szem­ben az ittas férfi a gép­jár­mű­vet bein­dí­tot­ta, majd a pin­ce­sor­hoz veze­tő úton köz­le­ke­dett a meg­le­pett uta­sok­kal. A gya­nú­sí­tott a gép­jár­mű­vet nem az út vonal­ve­ze­té­sé­nek meg­fe­le­lő­en vezet­te, ezért az úttest­ről letért, és a mere­dek part­ol­da­lon fel­bo­rult. A bal­eset során egy fia­tal nő éle­tét vesz­tet­te, míg négyen nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szenvedtek.

A gya­nú­sí­tott a bal­ese­tet köve­tő­en, segít­ség­nyúj­tá­si köte­le­zett­sé­gét elmu­laszt­va, a hely­szín­ről elme­ne­kült, így a ható­ság elől megszökött.

Az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát ügyé­szi indít­vány­ra az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság 2018. május 2. nap­ján ren­del­te el, majd annak határ­ide­jét előbb három hónap­pal, leg­utóbb két hónap­pal meg­hosszab­bí­tot­ta. A kény­szer­in­téz­ke­dés határ­ide­jé­nek hosszab­bí­tá­sát az indo­kol­ta, hogy tovább­ra is meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy a gya­nú­sí­tott jelen­lé­te az eljá­rá­si cse­lek­mé­nyek­nél más­képp nem biz­to­sít­ha­tó figye­lem­mel arra, hogy a férfi a bal­eset hely­szí­né­ről elme­ne­kült, a ható­ság elől megszökött.